Apie viską po truputį

Lietuvos datos

X tūkst. Pr. Kr – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai Apie 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai; II tūkst. Pr kr baltų susidarymas; Apie 1700 m. Lietuvos teritorijoje atsiranda metalo dirbinių; VI-Va. Pr kr –V-VIa atskirų baltų genčių kūrimasis; 98 m. Tacitas mini aisčius; 854 kurių karas su švedais Apuolės pilis; 1009 Kvedliburgo analai ,paminėtas Lietuvos vardas; 1201 Dauguvos žiotyse vokiečiai įkuria Rygos miestą; 1203 įsteigiamas kalavijuočių ordinas; 1219 sutartis su Haliču – Volyne; 1230 įsikuria kryžiuočių arba Teutonų ordinas; 1236 Saulės mūšis; 1236 1265 Lietuvos valstybės susidarymas; 1251 Mindaugo kriktas; 1253 07 06 Mindaugas – Lietuvos karalius; 1260 Durbės mūšis; 1260-1274 Herkaus Manto sukilimas; 1283 prasidėjo nuolatiniai karo veiksmas su kryžiuočiais; 1323 pirm¹ kart¹ minimas Vilnius, kaip LDK sostinė; 1336 Pilėnų gynimas; 1348 Strėvos mūšis Algirdas, Kęstutis ir kryžiuočiai; 1370 Rudavos mūšis; 1379 Jogailos ir Kęstučio paliaubos su ordinu; 1380 Dovydiškių sutartis; 1385 Krėvos sutartis; 1387 Lietuvos krikštas; 1392 Astravos sutartis; 1397 pirmoji mokykla; 1399 Vorkslos mūšis; 1401 Vilniaus – Radomo sutartis ( tarp Vytauto , Jogailos ir lenkų bajorų; 1404 Raciono sutartis; 1410 07 15 Žalgirio mūšis; 1411 Torūnės taika; 1413 Horodlės unija; 1415 lietuviai laimėjo bylą prieš ordiną Konstancoje, Šveicarijoje; 1417 žemaičių krikštas; 1418 žemaičių valstiečių sukilimas; 1422 Melno taika; 1429 Luclo suvažiavimas; 1435 Pabaisko mūšis; 1492 Aleksandro privilegija bajorams; 1447 Kazimiero privilegija .Baudžiavos įtvirtinimo pradžia; 1522 pirmoji spausdinta knyga Vilniuje; 1529 I. Lietuvos statutas; 1544 įkurtas Karaliaučiaus universitetas; 1547 pirmoji lietuviška knyga Mažvydo “Katekizmas”; 1557 Valakų reforma; 1564-1566 pradėta teismo ir administracijos reforma; 1566 II Lietuvos statutas; 1569 Liublino unija; 1570 įsteigta Jėzuitų kolegija; 1572 Gediminaičių dinastijos pabaiga (Žygimanto Augusto mirtis); 1579 Vilniaus Akademijos, Universiteto įkūrimas; 1582 išleista M.Strijkovskio “Kronika” pirmoji spausta Lietuvos istorija; 1588 III Lietuvos statutas; 1595 išleista Daujos “Katekizmas”; 1605 Salaspilio mūšis; 1772 I Liet. Lenk. Padalinimas; 1773 Edukacinė komisija; 1788-1792 Ketverių metų seimas; 1791 05 01 priimta Respublikos konstitucija; 1793 II padalinimas; 1794 T.Kosciuškos sukilimas; 1795 III Liet. Lenk. Padalinimas; 1812 napoloenas įsiveržia į Lietuvą; 1817 įsisteigė filomanų, šabravacų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla; 1830-1831 sukilimas priešš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje; 1832 Vilniaus universiteto uždarymas; 1861 Rusijos imperijoje panaikinta baudžiava. Politinės manifestacijos Lietuvoje ir Lenkijoje; 1963-1864 sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje; 1863 įsakas dėl valstiečių prievolių panaikinimo; 1864-1094 lietuviškos spaudos draudimo metai; 1883-1886 “Aušra”; 1889-1905 “Varpas”; 1893 Kražių skerdynės; 1896-1904 “Tėvynės sargas”; 1896 įkurta socialdemokratų partija; 1902 įkurta Lietuvos demokratų partija; 1904 05 04 spaudos draudimo panaikinimas; 1905 12 04-05 lietuvių suvažiavimas Vilniuje (Didysis Vilniaus seimas); 1905 įkurta Tautiškoji lietuvių demokratų partija, Lietuvos krikščionių demokratų; 1906 pirmoji lietuviška opera M.Petrausko “Birutė”; 1906 caro įsakas dėl valstiečių skirstymo į vienkiemius. Stolypino agrarinė reforma.; 1907 Vilniuje įsteigta Lietuvos mokslo draugija; 1907 pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija; 1915-918 kaizerinės Vokietijos okupacijos metai ; 1916 Lietuvių konferencijos Berne ir Lozanoje; 1917 08 18-22 Vilniuje sušaukta Lietuvių konferencija, joje išrinkta 20 žmonių Lietuvos Taryba; 1917 12 11 Lietuvos Taryba priėmė pareiškimą dėl Lietuvos atsiskyrimo nuo Rusijos ir dėl draugystės su Vokietija; 1918 11 11 sudaryta laikinoji Voldemaro vyriausybė ; 1918 11 23 Lietuvos Respublikos vyriausybė paskelbė įsakymą dėl kariuomenė kūrimo ; 1918 12-1919 08 lietuvių kovos su Raudonąja armija; 1918 12 31 Lietuvos Respublikos vyriausybė persikelia į Kauną; 1919-1939 lenkai okupuoja Vilniaus krašt¹; 1919 04 19-192011 21 lietuvių kovos su lenkų kariuomene; 1919 07 26-1919 12 15 lietuvių kovos su bermontininkais; 1920 05 15 Steigiamasis Seimas pradeda darb¹ Kauno muzikos teatro rūmuose; 1920 07 12 sutartis su Rusija kuria ji priepa˛ino Lietuv¹ “de jure”; 1921 09 22 Lietuva priimta į Tautų Sąjungą; 1922 02 15 Priimtas ˇemė sreformos įstatymas; 1922 08 01 priimta Lietuvos konstitucija; 1922 08 16 įvestas litas; 1923 01 09 Klaipėdos sukilimas, dėl prijungimo prie Lietuvos; 1923 02 16 Antantė nutarė atiduoti Klaipėdą Lietuvai; 1923 03 15 nustatytasiena tarp Lietuvos ir Lenkijos; 1924 05 08 Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai; 1926 09 28 paisrašyta nepuolimo sutartis su Sovietų sąjunga; 1926 12 17 valstybės perversmas ; 1928 sutartis su Vokietija dėl sienų; 1930 Kaune įkurtas Vytauto didžiojo univeras; 1933 07 15 skrydis per Atlant¹; 1935 Kaune įkurtas dailės institutas; 1935 Klaipėdoje įkurtas Pedagoginis institutas; 1937 įsteigtas Tautinis Olimpinis komitetas; 1938 03 17 Lenkijs ultimatumas Lietuvai; 1939 03 20 Vokietijos ultimatumas Lietuvai; 1939 03 23 Hitleris apsilanko okupuotoje Klaipėdoje; 1939 08 23 Molotovo-Ribentropo paktas; 1939 09 28 SSRS ir Vokietijos Sienų nustatymo ir draugystės sutartis; 1939 10 10 savitarpio pagalbos sutartis su SSRS ; 1940 06 14 SSRS ultimatumas Lietuvai; 1940 06 15 SSRS okupuoja Lietuvą; 1940 06 17 marionetinė Paleckio vyriausybė; 1940 06 25 oficialiai įregistruota LKP; 1940 07 21 Liaudies seimas paskelbė Lietuvoje sovietų valdžią ir priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS; 1940 08 03 Lietuva oficialia priimta oficialiai į SSRS; 1940 08 25 priimta stalininė konstitucija įteisinanti Lietuvos okupaciją; 1941 06 14-18 pirmasis masinis trėmimas; 1941 06 23 Hitlerininkų įsiveržimas; 1941 06 23 sukilimas priešš sovietinius okupantus. Sudaryta laikinoji vyriausybė; 1941 0805 nutraukta laikinosios vyriausybės veikla; 1943 11 25 įkurtas VLIK’as; 1944 07 13 Raudonoji armija užima Vilnių (antroji sovietinė okupacija); 1945 0130 išvejami hitlerininkai išš Lietuvos; 1947-1950 kolektyvizacija; 1944-1956 rezistencijos laikotarpis; 1945-1953 masiniai gyventojų trėmimai; 1972 30 19 pradėta leisti “Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”; 1972 05 14 Kaune susidegina R.Kalanta; 1975 įsteigta Helsinkio grupė; 1978 įsteigta LLL; 1988 06 03 Vilniuje įkurta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė; 1988 08 17 legalizuota trispalvė; 1988 08 23 mitinge Vingio parke pasmerkta Lietuvos okupacija; 1988 10 22-24 pirmasis LPS suvažiavimas; 1988 11 18 LTSR AT paskelbė lietuvių kalbą valstybine, trispalvę vėliava, Kudirkos giesmę himnu; 1989 07 23 Baltijos kelias; 1989 07 19-23 LKP suvažiavimas, kuriame LKP paskelbė atsiskyrimą nuo SSKP; 1990 01 11-13 atvažiuoja Gorbačiovas; 1990 02 07 LTSR AT panaikino 1940 deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS; 1990 02 24 laisvi rinkimai į LTSR AT, juos laimėjo Sajūdis, parlamento pirmininkas Landsbergis; 1990 02 07 LTSR AT paskelbė Lietuvą nepriklausoma. Vytis-herbas; 1990 04 17 blokados pradžia; 1991 01 13 kruvinieji įvykiai; 1991 02 11 Islandija pripažįsta Lietuvą; 1991 09 17 Lietuva priimta į JTO; 1992 10 25 referendumu priimta Konstitucija; 1992 rinkimai į Seimą; 1993 02 25 inauguruotas A.Brazauskas; 1993 06 25 įvestas litas; 1993 08 31 paskutinis rusų kareivis paliko Lietuvos žemę; 1993 09 06-08 Lietuvą aplankė popiežius; 1996 10 25 rinkimai į seimą; 1998 01 04 prezidentu išrinktas “tautos Valdas”

lithuania map

Leave a Reply

Close Menu