Apie viską po truputį

Visata ir mokslas

Pažvelgus į dangų giedrą naktį galima suskaičiuoti apie 4000 žvaigždžių. Akylesnis stebėtojas gali pamatyti kiek daugiau, ne toks akylas – kiek mažiau žvaigždžių. Daug tai ar mažai? Ar tai – jau visa Visata? Jei ne, tai kokią jos dalį taip žiūrėdami matome? Nesunku patikrinti, kad apsiginklavę paprasčiausiu binokliu tuščioje plikai akiai vietoje galima pastebėti naujų žvaigždžių, o pro kad ir nedidelį teleskopą – vėl ir vėl naujų. Paaiškėja, kad balzgana Paukščių Tako juosta, lengvai pastebima danguje, yra vėlgi ne kas kita, kaip daugybė žvaigždžių. Žvaigždės yra pačios įvairiausios, skiriasi jų ryškumas bei spalva, tačiau palyginus su Saule, matoma dieną, jos yra niekingai smulkios ir neišvaizdžios, todėl daug tūkstantmečių niekas net nedrįso pagalvoti, kad jos turi ką nors bendro. Tas atsispindi netgi seniausiuose judėjų mituose, kai dievas antrąją dieną vargo kurdamas Saulę, o po to žaismingai per ketvirtą dieną sukūrė iš karto visas žvaigždes.

Ir iš tiesų, šis vaizdas, matomas plika akimi, yra niekingai maža Visatos, apie kurią tiek daug kalbame, dalis. Daug tūkstančių metų žmonės nieko daugiau ir negalėdavo danguje pamatyti, bet giliausiai mastantiems netgi tų įspūdžių pakakdavo suvokti jos didingumą ir galią. Žvaigždės visada buvo matomos, tačiau jos buvo suvokiamos tik kaip fonas, o ne lygiavertis Saulės sistemai tyrimo objektas, todėl apie 20 amžių Visata iš viso buvo tapatinama tik su Saulės sistema.

Šiandien patikimai žinoma, kad Visata atrodo kaip begalinė visuma žvaigždžių telkinių – galaktikų, tolstančių viena nuo kitos tokiais greičiais, kad maždaug kas 10 milijardų metų visi atstumai padvigubėja. Patikslintas pastaruoju metu pačios Visatos amžius yra apie 13-14 milijardų metų. Šiandien jau surasti milijonai galaktikų, kiekvienoje kurių yra iki nuo milijonų iki šimtų milijardų žvaigždžių. Dauguma jų turi planetų sistemas, taigi Saulė iš viso niekuo iš kitų žvaigždžių  neišsiskiria.

kosmosasReziumuojant mūsų pirmąjį žvilgsnį į dangų galima pasakyti tik tiek, kad neginkluota akis jame pamato vieną iš šimto milijonų (viso mūsų galaktikoje – Paukščių Take, yra apie keturis šimtus milijardų žvaigždžių, o matome tik keturis tūkstančius jų, taigi šių skaičių santykis ir sudaro šimtą milijonų) artimiausių mums žvaigždžių. Žvaigždžių, esančių kitose galaktikose, pastebėti neįmanoma. Tiesą pasakius, šiaurės pusrutulyje plika akimi galima pamatyti ir vieną nelabai toli esančią didžiulę galaktiką – Andromedos ūką, bet nepatyrusiam stebėtojui ji niekuo nuo paprasčiausios žvaigždutės nesiskiria.

Dar daugiau – viskas, apie ką mes iki šiol kalbėjome esant Visatoje, pradedant nuo mažiausių ir baigiant didžiausiais jos dariniais, nuolatos juda ir evoliucionuoja. Nėra nė vieno sustingusio arba sustabarėjusio, vieną kartą visiems laikams pagaminto, užvesto ir paleisto judėti, arba tuo labiau nuolatos varomo ar raginamo judėti, objekto. Judėjimas yra natūrali šios sistemos būsena. Jeigu pabandytume sustabdyti ir užfiksuoti planetas, žvaigždes ar galaktikas, jas laikyti rimties būsenoje reikėtų neįsivaizduojamų pastangų, o paleistos jos vėl pradėtų judėti kaip judėję. Šio judėjimo “variklis” yra gravitacinė sąveika, veikianti tarp bet kokių kūnų. Dėl šios sąveikos, materijos struktūros ypatybių ir savo prigimties Visata yra dinaminė.

Ir Žemė, ir žmonės, ir visa kita, kas yra šalia mūsų arba egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų, bet gali būti suvokta, yra Visatos produktai ir jos sudėtinės dalys. Panašiai kaip kadaise vienas kosmonautas, žvilgtelėjęs iš kiek tolėliau į Žemę kiek kitomis akimis suprato, jog tai yra vienas vientisas kamuoliuko pavidalo organizmas, taip ir pati Visata yra vientisa ir harmoninga. Kai kas dabar jau galvoja, kad ji labiau panaši į augantį, besivystantį gyvą padarą, negu į kokią mechaninę sistemą.

Taigi, Visata yra labai harmoninga ir vientisa sistema, kurioje globalines savybes apsprendžia smulkiausios sudedamosios dalelės ir atvirkščiai.

Mokslas apie Visatą kaip visumą ir apie Metagalaktiką – stebimą Visatos sritį – kaip tos visumos dalį, vadinasi Kosmologija. Pats šis žodis kildinamas iš graikiškų žodžių kosmos – pasaulis, Visata ir logos – žodis, mokymas. Pagal S. Hawking kosmologija yra mokslas, tiriantis Visatą kaip vieningą sistemą. Būtent šis požiūris į kosmologiją ir yra artimiausias šio paskaitų kurso autoriui, ir, norėčiau tikėti, daugumai kurso klausytojų, nors tradiciškai astronomija kaip mokslas, studijuojantis materialiąją aplinką už Žemės atmosferos ribų, yra pasidalinęs į daug šakų, tokių kaip planetų astronomija, Saulės astronomija, žvaigždžių astronomija, galaktinė astronomija ir kitos, kosmologijai palikdamas tik ekstragalaktinę astronomiją. Deja, kuo toliau, tuo labiau aiškėja, kad Visatoje nėra atskirų dalių, visi reiškiniai ir objektai yra tampriausiai susiję, ir minėta klasifikacija labiau pritaikyta tik atskirų siaurų astronomijos sričių klasifikacijai ir dirbančių tose srityse specialistų poreikiams tenkinti.

kosmosas2Kosmologijos mokslo, jei jį traktuosime minėta plačiąja prasme, išvados remiasi fizikos dėsniais ir astronominių stebėjimų duomenimis. Svarbiausias Kosmologijos postulatas yra tas, kad gamtos (fizikos) dėsniai, surasti labai ribotoje Visatos dalyje, kurioje juda Žemė, gali būti ekstrapoliuoti į žymiai didesnę sritį, kurią galima iš Žemės stebėti, ir galų gale – į visą Visatą, kurios, kaip matėme, visos net ir stebėti neįmanoma.

Pagrindinis Visatos tyrimo metodas yra nuolatiniai stebėjimai, sistematiškas žinių apie Visatą kaupimas ir jų kondensavimas patikrinamuose dėsniuose ir teorijose. Toks tyrimo metodas sudaro bet kokių mokslinių tyrimų esmę. Jis atrastas tik prieš keletą šimtų metų, bet jau pats savaime yra didžiulė vertybė. Šiais laikais, kai Interneto dėka pasaulis yra itin susiaurėjęs, apsikeitimas mokslo žiniomis, hipotezių skelbimas ir tikrinimas yra tobulai išvystyti, ir mokslas vystosi iki šiol neįsivaizduotu greičiu. Pasiekus tam tikrą kvalifikaciją, įsijungimas į šį darbą atneša ne tik didelę naudą visuomenei, bet ir unikalius pojūčius bei didžiulį pasitenkinimą kiekvienam šio proceso dalyviui.

Žinomos įvairios kosmologinės teorijos, vystytos įvairiu metu, remiantis tuo ar kitu pažinimo lygiu. Kaip priimta gamtos moksluose, modeliai turi būti patikrinami matomoje Visatos srityje, stebėjimų rezultatai turi patvirtinti teorijos išvadas, ir pati teorija turi nuspėti naujus reiškinius. Šie reikalavimai yra gana griežti, todėl dauguma ankstesnių kosmologinių teorijų neišliko.
Šiuolaikinė Kosmologija yra paremta Alberto Einšteino reliatyvistine traukos teorija, Edvino Hablo tarpgalaktinės astronomijos pasiekimais ir kvantine mechanika, susiformavusiomis pradedant dvidešimtojo amžiaus antruoju dešimtmečiu. Ją galima būtų pavadinti nestacionariosios karštosios Visatos homogeniniu izotropiniu modeliu. Ką reiškia šie žodžiai, išsiaiškinsime vėliau, dabar gi reikia pradėti nuo ko nors paprastesnio.

Pastaruoju metu yra galutinai suvokta, kad Visatos savybės pilnai apsprendžia kiekvienos elementariosios dalelės, atomų branduolių, atomų ir galų gale viso to, iš ko padarytas supantis mus pasaulis, savybes. Jei Visata būtų kitokia, kitokios būtų ir visos šios sistemos. Jų studijos padeda suvokti pačią Visatą. Sudėtingiausias, ko gero, Visatos produktas yra žmogus ir pati žmonių visuomenė, tačiau šiuo atveju ryšys su Visatos savybėmis yra žymiai menkiau suvoktas.

Kuo primityvesnis žmogus arba visuomenė, tuo primityvesnę Visatą jis (ji) gali įsivaizduoti. Studijuojant požiūrių į Visatą evoliuciją, lengvai pastebimas siekimas suabsoliutinti žmogaus vaidmenį šioje struktūroje, tapatinant Visatos centrą su gyvenamu regionu arba bent jau Žeme. Senovės graikai manė, kad dievai gyvena Olimpo kalne; labai sunku buvo atsisakyti plokščios Žemės įvaizdžio, o po to ištisus keturiolika šimtmečių – nuostatos, kad Žemė yra Visatos centras. Kai prieš 500 metų M.Kopernikas įrodė, kad Žemė skrieja apie Saulę, M.Liuteris pareiškė: “Šitas kvailys nori visą astronomijos mokslą apversti aukštyn kojomis. Bet, kaip skelbia Biblija, kaip tik Saulei, o ne Žemei, Jėzus liepė sustoti”. Deja, net keturis amžius po Koperniko atradimo Saulė ir Saulės sistema vis dar buvo laikomos žvaigždžių visatos centru, ir tik trečiajame šio amžiaus dešimtmetyje pagaliau mes suradome tikrąją savo vietą. Pastaraisiais metais surandama vis daugiau ir daugiau netgi artimų Saulei žvaigždžių, turinčių planetas, taigi didėja tikimybė, kad ir pati gyvybė Žemėje nėra koks nors unikalus reiškinys.

Ar reikia jums žinių apie Visatą? Aišku, sukaupti profesionalias žinias pastudijavus dalyką vieną semestrą, neįmanoma, tačiau pasistengus galima visiškai neblogai ir adekvačiai pradėti suvokti aplinką, išsivaduoti nuo įvairiausių prietarų. Keičiantis visuomenės vertybių sistemai keičiasi ir jos poreikiai. Kiek žinau, išgirtąjį Harvardą galima baigti susirinkus kreditus bet kokiu būdu – kas moka pinigus, tas užsako ir muziką, lavinimuisi tapus preke jos pardavimas yra grynai techninė problema. Neseniai mačiau kiek ilgesnį nei dviejų minučių trukmės mėgėjišką filmą, kuriame po labai trumpo to paties Harvardo diplomų įteikimo iškilmių pristatymo kažkoks negeras žmogus keletai absolventų ir galų gale vienam profesoriui uždavė “klausimėlį”, kodėl, jų nuomone, Žemėje būna metų laikai. Protingiausiai atsakė profesorius – taip atsitinka dėl to, kad kinta Mėnulio, Žemės ir Saulės tarpusavio padėtis. Įdomu, ar mūsų universitetų absolventai ir profesoriai galėtų geriau pasirodyti? Tikiu, kad šio kurso klausytojai po semestro turėtų suprasti metų laikų buvimo priežastis bent jau geriau už tą profesorių. Gyvendami mes nuolatos “maudomės” garsų, kvapų ir šviesos “jūrose”. Jei tiek rūšių sodrios informacijos gautume iš Visatos gelmių, gal ir ne tokia paslaptinga ji atrodytų.

Deja, pagrindinis informacijos nešėjas šiuo atveju yra šviesa. Jos nešama informacija, kaip matysime, yra tam tikra prasme ribota, ir kai kurios Visatos paslaptys lieka neatskleistos ir neatrodo, kad kas nors gali pasikeisti artimoje ateityje. Garsai iš įvairių Visatos objektų mūsų pasiekti negali, nes tarpžvaigždinėje erdvėje yra labai neblogas vakuumas, o retkarčiais meteoritų arba atsivežtų kosminiais aparatais uolienų pavyzdžių pavidale pasiekiantis mus Visatos “kvapas” nesuteikia itin daug informacijos apie jos sandarą. Kiek daugiau informacijos gaunama registruojant įvairios prigimties kosminius spindulius (ne elektromagnetinių bangų prigimties), tačiau jų registracijai ir identifikavimui reikalinga labai sudėtinga aparatūra ir subtilūs tyrimo metodai.

kosmosas3Visata, kuri pati yra mus pagimdžiusi, nuolatos tarsi nori kažką pasakyti ir stengiasi padėti tą informaciją suprasti. Stebuklinga pagalba yra jau tai, kad abstrakčiomis matematinėmis formulėmis ar lygtimis galima aprašyti realius daiktus ir įvykius, juos suprasti ir netgi valdyti. Esminis lūžis šiame supratime, matyt, buvo padarytas didžiojo Galileo Galilėjaus, kuris pirmasis suvokė, kad Saulės sistemos planetų paslapčių rakto reikia ieškoti tyrinėjant įvairius reiškinius pačioje Žemėje. Būtent nuo šių jo tyrimų ir prasidėjo visiškai naujas Visatos suvokimo etapas. Dangus naktį šiais laikais labai panašus į matytą prieš daugelį šimtmečių, tačiau žvelgiantis į jį Žmogus yra kitas, jis naudojasi visiškai kitokiais prietaisais, todėl ir šios skurdžios informacijos jau pakanka susidaryti patenkinamą stebimos Visatos dalies įvaizdį.

Kad suvoktomėte, kokio jautrumo aparatūrą gamtos tyrimui šiandien naudoja fizikai, papasakosiu jums apie milijardą dolerių kainavusį CERN (Europos branduolinių tyrimų centro) elektronų ir pozitronų greitintuvą. Jį sudaro maždaug 27 kilometrų ilgio tunelis, kartais kalnuose tarp Prancūzijos ir Šveicarijos siekiantis 100 metrų gylį, kuriuo eksperimentų metu į vieną pusę juda elektronai, o į kitą- pozitronai (elektronų antidalelės), retkarčiais nukreipiant sriautus į laboratoriją, kur jų susidūrimų metu gimsta dalelės, sudarančios Visatos struktūros pagrindą. Tik paleidus greitintuvą, pasirodė, kad pluoštelių charakteristikos pastebimai kinta veikiant Saulės ir Mėnulio traukai; nuo jų tarpusavio padėties 27 kilometrų tunelio ilgis pakinta iki 200 mikronų, ir tai galima lengvai pastebėti. Vėliau buvo pamatyti sezoniniai pluoštelių iškraipymai kiekvieną pavasarį, atsirandantys pritekėjus į Ženevos ežerą nuo kalnų vandens. Galų gale, 1995 birželį buvo užfiksuoti pluoštelių iškraipymai, pasikartojantys reguliariai paros bėgyje. Tyrėjų nuostabai, nuodugniau patyrinėjus paaiškėjo, kad juos sukelia iš Ženevos važiuojantys traukiniai, kadangi bėgiai pakloti “tik” kilometro atstume nuo CERN pastato. Straipsnelis žurnale “New Scientist” taip ir vadinasi “Dabar dalelė juda pro platformą Nr 4″. Kitas pavyzdys – rekonstruotas Arecibo observatorijos (Puerto Rico) 305 m diametro radioteleskopas. Jis toks jautrus, kad gali užfiksuoti telefono skambučio, esančio Veneros paviršiuje, skleidžiamas bangas ir surasti iki 20 m diametro asteroidus. Galų gale, įspūdingas yra ir kosminis Hablo teleskopas, kurio skiriamoji geba yra 0.01”. Tai reiškia, kad juo galima pamatyti degtukų dėžutę, esančią už 1000 kilometrų.

Dar viena Kosmologijos ypatybė yra ta, kad gamtos knyga, kaip sakė tas pats Galileo Galilėjus, parašyta matematikos simbolių kalba ir jos nesuprantantys gali nesuvokti nė vieno žodžio ir pasiklysti joje kaip tamsiausiame labirinte. Ačiū dievui, tą matematiką, kurią jis turėjo galvoje taip sakydamas, jūs esate išmokę mokykloje, nes vis tik šiems žodžiams daugiau kaip 350 metų. Iš kitos pusės, ir matematika kaip kalba, ir supratimas apie Visatą per šį laiką labai pasikeitė, todėl išdėstyti pilnai kvalifikuotai šiuolaikinę kosmologiją vėl nėra lengva nesinaudojant adekvačiu šiuolaikinės matematikos aparatu, tačiau pabandyti labai verta, nes kuo bus platesnė jūsų Visata, kaip jau minėjau, tuo išmintingesnė ir tuo pačiu turtingesnė bus ir visa mūsų visuomenė.

kosmosas4Taigi, pradėkime nuo to, kad kadaise Visatos centre būdavo talpinama Žemė, aplink kurią sferomis judėjo Saulė, Mėnulis ir planetos (Merkurijus, Venera, Marsas, Jupiteris ir Saturnas). Toliau buvo tvirtas sferinis dangaus skliautas, skiriantis Žemę nuo dangaus, kuriame buvo išbarstytos nejudančios žvaigždės. Visas skliautas, aišku, sukosi apie Žemę pastoviu greičiu. Šis Visatos suvokimas sudarė teologinės kosmologijos, gyvavusios iki XV amžiaus, pagrindą. Jis pasikeitė tik 1417 metais po ilgos užmaršties atspausdinus Lukrecijaus (99-55 BC) poemą “Apie daiktų prigimtį”, kurioje Visata buvo vaizduojama kaip tuštuma, retsykiais užpildyta judančiomis nedaliomis dalelėmis. Buvo teigiama, kad Visata neturi centro ir talpina savyje begalę apgyvendintų pasaulių. Nei ji pati, nei vykstantys joje įvykiai turėtų būti nepavaldūs jokiems dievams. Didžiausias Lukrecijaus pasekėjas buvo už erezijas sudegintas ant laužo Džordano Bruno (1548-1600), aktyviai platinęs neoriginalias ir daugeliu atvejų nerealias idėjas.

Pabandykime suvokti, koks naivus yra toks vaizdas. Kaip tiksliai žinoma, didžiausias materialių kūnų judėjimo greitis negali viršyti šviesos greičio vakuume, lygaus apytikriai 300 000 km per sekundę. Tai yra didžiausias galimas ir šios kietos sferos dalių judėjimo greitis. Sfera gi per parą turi “apsisukti” aplink Žemę, todėl maksimalus jos atstumas nuo Žemės turi būti baigtinis. Nesunku suskaičiuoti, kad jis gali būti ne didesnis už keturis milijardus kilometrų. Paskutinės žinomos planetos – Plutono – orbitos spindulys lygus maždaug šešiems milijardams kilometrų. Taigi, ši sfera turėtų būti ne toliau kaip Saulės sistemos viduje.

Planetų (graikiškai aster planetes reiškia klajojančias žvaigždes) judėjimas žvaigždžių fone visada atrodė labai sudėtingai. Kiek žinoma, pirmas bandęs jame susigaudyti buvo Pitagoras (580-500 BC), kuris šį judėjimą netgi tapatino su muzikine harmonija. Analogija buvo paremta tuo, kad garso dažnis priklauso nuo stygos ilgio panašiai kaip planetos apsisukimo periodas – nuo jos atstumo nuo Saulės. Konkretesnis buvo Platonas (427-347 BC), priskyręs kiekvienai planetai permatomą bet kietą sferą, kuri judėjo (sukosi) nešdama “savo” planetą. Platono mokinys Aristotelis (384-322 BC) šį mokslą patobulino, padidindamas sferų skaičių iki 55. Visiško tobulumo sferų moksle pasiekė Ptolomėjus. Jo darbe, paskelbtame apie 150 AD, operuojama su 40 orbitų, leidusių aprašyti pagrindinių planetų judėjimą dideliu tikslumu, nepagerintu 14 amžių (iki Ticho Brage ir Johano Keplerio darbų pasirodymo).Viduramžių arabai šį darbą vadino Almagest, kas reiškė didžiausią tobulybę.
Esminę Ptolomėjaus sistemos transformaciją atliko Kopernikas (1473-1543), pernešdamas Visatos centrą iš Žemės į Saulę. Jo darbas vadinosi “Apie dangaus sferų judėjimą”. Jame nebuvo jokių naujovių dėl žvaigždžių sferos, vietoje 40 Ptolomėjaus sferų teko įvesti 48, bet planetų judėjimo aprašymas netapo tikslesnis, ir esminis argumentas, kodėl Visatos centre yra Saulė, buvo tas, kad ji yra pagrindinė, nes viską apšviečia, bet pati idėja pasirodė labai teisinga ir neįkainojama.

Visos minėtos teorijos, kaip matome, net nekėlė klausimo, kodėl šios sferos juda. Platonas netgi teigė, kad judančios be priežasčių žvaigždės turi sielas. Mažiausiai du tūkstančius metų nesuvokiama protu jėga, judinanti planetas ir žvaigždes, turėjo būti dieviškos arba bent jau nežemiškos prigimties, ir šis faktas itin skatino visokių mitų ir pasakų populiarumą.

Tikiuosi, kad išklausę šį kursą dauguma jūsų suvoks protingus ir paprastus atsakymus į šiuos net ir šiandien dar gana sudėtingus klausimus. Visatos paslapčių liks, bet jos bus jau ne tokios skaitlingos ir ne tokios paprastos.

kosmosas5Medžiaga  bus pateikiama tokiu pat būdu, kaip vystėsi pati astronomija – plečiant apžvelgiamą sritį ir nuosekliai iš pradžių aiškinant, kas stebima, tai yra kaip ši sistema atrodo, o po to – bandant išaiškinti, kodėl yra būtent taip, o ne kitaip. Šioje vietoje, žinoma, tuoj pat kyla abejonės, ar tai, kaip sistema atrodo, turi ryšį su tuo, kokia ji yra iš tikrųjų. Vienintelė garantija šiuo atveju yra jau minėti reikalavimai mokslinei teorijai. Ji turi ne tik aprašyti stebimus reiškinius, bet ir teisingai nuspėti dar nestebėtus. Jei kokia teorija šios sąlygos netenkins, apie ją nekalbėsime, arba užsiminsime, specialiai pabrėždami jos silpnąsias vietas.

Klasikinis tiesos paieškų pavyzdys yra Niutono visuotinės traukos teorija. T.Bragės planetų judėjimo stebėjimų rezultatai buvo tvarkingai surašyti daugelyje tomų, tačiau susigaudyti juose jis pats nepajėgė. Tai pavyko tik jo mokiniui J.Kepleriui, kuris surado tuose rezultatuose keletą dėsningumų, kurie žinomi kaip trys Keplerio dėsniai.

Deja, paaiškinti, kodėl planetos juda būtent pagal šiuos dėsnius, jis irgi nesugebėjo. Tai padarė I.Niutonas, kuriam teko būtent šiam tikslui sukurti šiuolaikinės matematikos – diferencialinio ir integralinio skaičiavimo – pagrindus. Vieną integralą jis integravo 20 metų, tačiau galų gale viską išsiaiškino. Sukurta teorija ne tik paaiškino Mėnulio ir planetų judėjimą, Keplerio dėsnius ir Bragės stebėjimų rezultatus, bet ir dabar, praėjus daugiau kaip 300 metų, beveik tokiame pat pavidale naudojama bet ką konstruojant, statant arba leidžiant kokią nors raketą. Per šį laiką paaiškėjo ir jos taikymo ribos. Jei kūnai juda dideliais greičiais, vietoje Niutono klasikinės mechanikos tenka taikyti Einšteino reliatyvistinę. Mikroskopinių kūnų, tokių kaip molekulės, atomai ar dar smulkesni,  aprašymui tenka naudoti kvantinę mechaniką. Tai nė kiek nesumenkina Niutono teorijos, nes mesto kampu į horizontą akmens arba leidžiamo į  orbitą kosminio laivo judėjimui aprašyti nei reliatyvumo teorija, nei kvantinė mechanika nereikalingos.

Pastabesnis skaitytojas, tikriausiai, jau suprato, kad šiuolaikinis mokslas ir savo išvadomis, ir pačia savo esme, paremta tuo, kad pasitikėti galima tik patikrintomis ir galiojančiomis plačiausiam reiškinių ratui teorijomis, rimtai konfliktuoja su tiesomis, kuriomis kartais primityviai agituojama tikėti be jokių išlygų, kokios keistos jos bebūtų. Mokslinei teorijai, kuri turi minėtus griežtus, pagrįstus ir protingus savo gerumo kriterijus, tokių tiesų egzistavimas jokios įtakos turėti negali. Tas pats galioja ir sąžiningiems mokslininkams. Religines dogmas reikėtų suprasti tik perkeltine prasme, kaip būdą atskleisti tas pačias Visatos paslaptis, kuriomis užsiiminėja mokslas, naudojantis senoviškais mitais. Aišku, šis tyrimo būdas netenkina mokslinės teorijos kriterijų.

Sąžiningai traktuojami šiuolaikiniai gamtos mokslų rezultatai rodo, kad “Visata yra be ribų erdvėje, be pradžios ir pabaigos laike ir be kokių nors galimų darbų Kūrėjui” (iš Carl Sagan pratarmės S.Hawking knygai “A brief history of time”). Galima čia prisiminti ir Alfonsą`X Išmintingąjį (1221 – 1284) – Kastilijos ir Leono (dabar Ispanija) karalių, poetų ir astronomų globėją, kuris yra pasakęs, kad “jei jo prakilnybė viešpats dievas prieš kūrimą būtų su manimi pasikonsultavęs, aš būčiau pataręs jam padaryti ką nors paprastesnio”.

This Post Has 295 Comments

 1. My spouse and i were so satisfied when Ervin could carry out his analysis because of the precious recommendations he discovered from your own blog. It is now and again perplexing to just find yourself freely giving tips and tricks which the rest might have been making money from. And we all see we need the website owner to be grateful to because of that. These explanations you made, the straightforward website menu, the relationships you make it easier to promote – it is all overwhelming, and it’s really assisting our son and our family believe that that concept is thrilling, and that is tremendously important. Thank you for all the pieces!

 2. Apart from the aforementioned branded accents, the AJ4 introduced several other embellishments that have become iconic: they were the first Air Jordan silhouette to feature mesh-netted overlays, and also boasted a unique support and lockdown system provided by the iconic “wings” on the lateral and medial sides.

 3. I simply needed to thank you so much once again. I’m not certain the things that I would’ve worked on in the absence of these concepts contributed by you regarding that problem. It had become the troublesome circumstance in my circumstances, however , encountering the very professional way you processed that took me to leap over joy. I’m happy for this help and in addition have high hopes you find out what a great job you were putting in educating the others through the use of your web site. I know that you haven’t got to know any of us.

 4. I have to voice my passion for your generosity in support of those people who have the need for help with this particular question. Your very own commitment to getting the message all around became definitely powerful and have always helped associates like me to attain their dreams. Your amazing insightful advice entails a whole lot to me and much more to my mates. Many thanks; from everyone of us.

 5. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 6. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 7. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

 8. I simply wanted to thank you very much once again. I do not know the things that I might have accomplished in the absence of those smart ideas provided by you over my concern. It became a very difficult difficulty for me personally, nevertheless being able to see a skilled tactic you treated the issue forced me to leap for contentment. I’m grateful for this advice and then have high hopes you know what an amazing job you happen to be accomplishing teaching the rest by way of your site. Probably you’ve never got to know any of us.

 9. I simply wanted to appreciate you all over again. I do not know the things that I would have carried out without the type of secrets discussed by you regarding that question. It became a intimidating problem for me, nevertheless noticing the very well-written mode you resolved it made me to leap for gladness. I am happy for this work and even have high hopes you really know what a great job you happen to be carrying out teaching other individuals all through your webblog. Most likely you haven’t come across any of us.

 10. I intended to draft you one very little word in order to give thanks as before relating to the fantastic methods you’ve featured on this site. This is unbelievably open-handed of you to present freely just what a few people could have marketed as an e-book to help make some profit on their own, principally seeing that you could possibly have tried it if you considered necessary. The points additionally worked like the great way to be sure that some people have a similar keenness really like mine to understand lots more regarding this problem. I think there are thousands of more enjoyable times up front for individuals that looked at your blog post.

 11. Thanks for all of the labor on this blog. Kate really likes going through internet research and it’s easy to understand why. A number of us know all of the dynamic means you offer useful steps via the blog and therefore welcome response from some others about this content so my girl is now studying a lot. Take advantage of the rest of the new year. You have been carrying out a glorious job.

 12. I truly wanted to send a comment to be able to thank you for those fantastic instructions you are showing on this website. My particularly long internet search has at the end of the day been honored with sensible details to write about with my company. I would say that we site visitors are rather fortunate to live in a useful website with many wonderful people with interesting principles. I feel somewhat privileged to have seen your entire web pages and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thank you once more for a lot of things.

 13. I as well as my buddies appeared to be checking the good helpful hints found on your web blog and so quickly developed an awful suspicion I never thanked the web blog owner for those tips. These young boys became certainly joyful to study them and have honestly been using them. Many thanks for getting indeed thoughtful and for deciding on this kind of decent issues millions of individuals are really desperate to learn about. My personal sincere apologies for not saying thanks to earlier.

 14. I intended to send you this little bit of note to finally give thanks as before about the awesome tactics you’ve shared here. It has been so seriously open-handed of people like you giving without restraint exactly what many individuals would have offered for sale for an ebook to get some cash for themselves, even more so seeing that you might well have done it in case you desired. The principles in addition served to be a good way to be sure that other people have the same dream much like mine to realize a great deal more related to this matter. I think there are millions of more enjoyable times in the future for people who examine your blog post.

 15. My spouse and i were happy that Chris managed to complete his preliminary research from the precious recommendations he grabbed when using the web page. It’s not at all simplistic just to possibly be offering tips and hints which often many people might have been making money from. Therefore we do understand we now have the blog owner to give thanks to for this. The specific illustrations you’ve made, the simple web site menu, the relationships you can help engender – it’s got all fabulous, and it is letting our son and the family reason why this idea is entertaining, and that is highly pressing. Thanks for everything!

 16. I want to voice my love for your kindness in support of individuals that really want guidance on that subject matter. Your personal dedication to getting the message up and down appears to be really informative and have constantly encouraged women just like me to achieve their dreams. Your amazing helpful key points entails a whole lot a person like me and especially to my peers. Many thanks; from each one of us.

 17. I would like to express thanks to you just for rescuing me from this particular challenge. Because of checking through the world wide web and coming across ways which are not helpful, I was thinking my life was well over. Living minus the approaches to the difficulties you have sorted out as a result of your main report is a serious case, and those which could have badly affected my career if I hadn’t discovered the website. Your own personal natural talent and kindness in playing with all the pieces was helpful. I don’t know what I would have done if I had not come across such a point like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks so much for your professional and results-oriented guide. I won’t hesitate to endorse your web sites to any person who ought to have guide about this subject.

 18. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 19. Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 20. Apple had expected it to reach this milestone more than six months ago, but in order to maintain its leading position, Spotify has expanded its various promotions, including the launch of a discount subscription package with video streaming service Hulu. Recently,

 21. I wanted to send you this bit of note in order to thank you so much yet again just for the marvelous techniques you have contributed above. It was quite extremely generous of people like you to give easily precisely what numerous people might have distributed for an e book to generate some money on their own, chiefly considering the fact that you could have tried it if you wanted. Those techniques in addition worked as a easy way to be aware that many people have the same desire like my personal own to figure out good deal more when considering this problem. I’m certain there are several more pleasurable situations in the future for individuals who find out your site.

 22. I simply wished to say thanks yet again. I’m not certain the things I would have created in the absence of the pointers contributed by you on such a situation. It truly was the fearsome matter in my opinion, however , spending time with the very expert mode you resolved it took me to leap for joy. I’m just grateful for the help and hope you recognize what an amazing job that you’re putting in training people today through the use of your blog. More than likely you’ve never encountered all of us.

 23. I want to show my thanks to this writer for bailing me out of such a crisis. After browsing through the internet and seeing basics that were not helpful, I figured my entire life was gone. Being alive devoid of the approaches to the issues you’ve resolved as a result of your write-up is a crucial case, and the ones that could have in a wrong way affected my entire career if I had not discovered your web page. Your own personal training and kindness in taking care of every item was precious. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a stuff like this. I am able to at this point relish my future. Thanks for your time so much for the impressive and amazing help. I won’t think twice to refer your blog post to any individual who desires direction about this situation.

 24. I wanted to draft you that little note in order to give thanks the moment again regarding the lovely advice you have shared on this site. It’s so tremendously open-handed with you to give freely what a number of people could have offered for sale as an e book in order to make some money on their own, notably given that you could have tried it in the event you decided. These good tips also served like a great way to be sure that other people online have the identical keenness just like my own to learn a little more in terms of this matter. I am certain there are lots of more pleasurable moments in the future for many who view your blog.

 25. I have to express some thanks to you just for bailing me out of such a instance. Right after scouting through the world wide web and obtaining strategies which were not helpful, I assumed my life was well over. Living without the presence of solutions to the problems you’ve resolved as a result of your short post is a critical case, and ones that would have badly damaged my career if I had not come across your web blog. Your own personal expertise and kindness in touching all areas was vital. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a step like this. It’s possible to now look ahead to my future. Thank you very much for your impressive and results-oriented guide. I will not hesitate to endorse your web page to anyone who would like direction on this issue.

 26. Because the MSM is absolutely manipulated, what blogs/websites have you discovered that give you info that the MSM neglects?.

 27. I wish to show my appreciation to you just for rescuing me from such a scenario. As a result of browsing through the the web and coming across suggestions which were not beneficial, I thought my entire life was done. Existing without the solutions to the issues you’ve sorted out all through your main guideline is a critical case, and those that might have badly damaged my entire career if I hadn’t discovered your website. Your personal knowledge and kindness in handling every item was invaluable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a step like this. I am able to now look forward to my future. Thank you so much for the impressive and result oriented guide. I won’t hesitate to endorse the website to anyone who should get guidance about this matter.

 28. I precisely wished to thank you very much yet again. I do not know the things I would’ve accomplished in the absence of the type of ways shared by you regarding that industry. It was before a real fearsome situation for me, however , taking note of this professional approach you resolved that forced me to jump with happiness. I’m just grateful for your advice as well as sincerely hope you really know what a great job you are always doing instructing people with the aid of a web site. I’m certain you’ve never met any of us.

 29. I actually wanted to write down a remark in order to appreciate you for those precious items you are placing at this site. My considerable internet research has at the end been compensated with good facts to write about with my two friends. I would repeat that many of us visitors actually are definitely blessed to dwell in a perfect site with very many marvellous people with useful advice. I feel very much fortunate to have come across the website page and look forward to some more enjoyable times reading here. Thanks again for all the details.

 30. I have to show some thanks to the writer just for rescuing me from this type of circumstance. Just after searching throughout the world wide web and seeing opinions which were not helpful, I believed my life was well over. Being alive without the approaches to the problems you’ve resolved as a result of your good short article is a critical case, as well as those which could have in a negative way damaged my career if I hadn’t discovered your website. Your personal ability and kindness in dealing with a lot of things was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a thing like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot so much for your expert and sensible help. I will not hesitate to refer your web site to anybody who will need guide on this issue.

 31. I enjoy you because of all of your effort on this site. My mum take interest in carrying out investigation and it’s really obvious why. We all notice all about the powerful ways you provide powerful tricks via the blog and as well increase participation from other people on the topic plus our own daughter is without a doubt becoming educated a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You are always conducting a wonderful job.

 32. A lot of thanks for all your efforts on this web site. My mother take interest in making time for investigations and it’s easy to understand why. A number of us hear all relating to the compelling manner you render valuable guidance through your blog and as well cause participation from other people on this subject then my simple princess has always been understanding a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You are doing a glorious job.

 33. I wanted to draft you that tiny word just to say thanks a lot as before for the breathtaking principles you’ve featured at this time. It’s so particularly open-handed of you to supply openly what exactly a lot of people could possibly have sold for an ebook to end up making some dough on their own, notably since you might well have done it in case you considered necessary. These principles also served to provide a fantastic way to be certain that many people have a similar dream the same as my personal own to grasp very much more in terms of this issue. I’m sure there are lots of more pleasant sessions up front for people who read carefully your site.

 34. I’m just writing to make you understand of the really good discovery our girl undergone going through your web page. She picked up such a lot of things, which include how it is like to possess a wonderful giving style to let other folks without hassle know a number of tricky matters. You really did more than my expected results. Many thanks for distributing those precious, trustworthy, educational and even easy tips on that topic to Tanya.

 35. I wish to voice my affection for your kind-heartedness giving support to folks who really want help on your idea. Your very own dedication to getting the solution around became really interesting and has all the time encouraged folks like me to get to their pursuits. Your entire warm and helpful advice can mean a great deal a person like me and especially to my mates. Regards; from each one of us.

 36. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily splendid opportunity to discover important secrets from this web site. It’s always so kind and as well , jam-packed with a great time for me and my office fellow workers to search your site not less than three times a week to read the newest tips you have. Of course, I’m always happy with all the surprising information you serve. Some 3 points in this article are completely the most suitable I’ve had.

 37. Thank you for your entire hard work on this site. Betty enjoys conducting research and it’s easy to understand why. My spouse and i notice all of the compelling manner you offer sensible tips and hints through your web site and as well as increase participation from people about this content so our own simple princess has always been learning so much. Take pleasure in the rest of the year. You are always carrying out a wonderful job.

 38. My husband and i felt quite ecstatic that Peter could do his researching from your ideas he had using your site. It is now and again perplexing to just find yourself freely giving information and facts which the rest have been making money from. We see we need you to thank because of that. Most of the illustrations you’ve made, the straightforward blog navigation, the relationships you can give support to instill – it is most awesome, and it’s leading our son in addition to the family recognize that that subject is thrilling, which is really vital. Thank you for all the pieces!

 39. Needed to write you the little word to be able to thank you so much as before just for the striking techniques you have shared at this time. It has been certainly open-handed with you giving unreservedly all that a few individuals could possibly have marketed as an electronic book to help make some cash for their own end, most importantly since you could possibly have done it in the event you wanted. These thoughts also served like a good way to be aware that someone else have similar keenness much like my own to learn whole lot more on the topic of this problem. I believe there are many more fun sessions up front for people who browse through your site.

 40. My husband and i got really satisfied when Emmanuel managed to round up his investigations from your precious recommendations he came across while using the web page. It is now and again perplexing to just always be offering instructions that many others may have been making money from. Therefore we see we have got the blog owner to give thanks to for that. The entire explanations you’ve made, the straightforward site navigation, the relationships you can give support to engender – it is many remarkable, and it’s letting our son and us reason why that concept is pleasurable, which is certainly wonderfully vital. Thanks for everything!

 41. I simply wished to say thanks all over again. I’m not certain the things that I might have taken care of in the absence of the recommendations documented by you on such concern. This has been the depressing issue for me, but observing a new specialized avenue you treated the issue made me to weep over contentment. Extremely happier for your assistance and even wish you realize what a great job that you’re getting into educating other individuals with the aid of your website. Most likely you’ve never encountered any of us.

 42. Needed to create you this tiny remark to be able to say thank you once again on your extraordinary advice you’ve discussed in this case. It’s certainly extremely generous of people like you to offer openly what many individuals might have marketed as an e book in making some profit for themselves, mostly considering that you could have done it if you desired. Those pointers additionally worked to become fantastic way to fully grasp that most people have the identical keenness really like mine to see good deal more on the topic of this matter. I know there are some more enjoyable opportunities up front for individuals who read carefully your site.

 43. Thanks a lot for giving everyone an exceptionally marvellous possiblity to discover important secrets from this web site. It is often very beneficial and as well , stuffed with fun for me and my office friends to visit your site no less than three times per week to see the new secrets you have got. Not to mention, we’re actually contented considering the mind-blowing techniques you serve. Certain 2 areas on this page are undeniably the most suitable we have had.

 44. I simply desired to thank you very much again. I do not know the things I could possibly have accomplished in the absence of the type of basics shown by you over my area of interest. It actually was a real horrifying situation in my position, nevertheless viewing a well-written way you resolved it forced me to cry for delight. Extremely happy for your information as well as wish you recognize what a great job you have been accomplishing instructing men and women via your site. I know that you haven’t got to know all of us.

 45. These automakers will have the opportunity to respond to preliminary conclusions. But if convicted, these companies will face a fine of up to 10% of their global annual sales.

Leave a Reply

Close Menu