Apie viską po truputį

Valstybės kontrolė

Visa Valstybės kontrolės evoliucija tarpukario metais ir mūsų šaliai vėl atkūrus nepriklausomybę rodo, kad joje dirbantys žmonės nuolat ieškojo būdų, kaip padėti valstybės vadovams išmintingai valdyti bendrą tautos turtą ir finansinius išteklius. Kiekvienas laikmetis kėlė konkrečius uždavinius. Šiuolaikiniame moderniame ir sparčiai besikeičiančiame pasaulyje finansų valdymas tapo ypač sudėtinga ir atsakinga valstybės valdymo sritimi. „Enron“, šiuo metu vykstantis „Parmalat“ ir kitų tarptautinių korporacijų žlugimas visuotinį dėmesį sutelkė į finansų valdymo ir atskaitingumo problemas. Privataus sektoriaus problemos įspėja, kad ir viešojo sektoriaus valdymui ir finansiniam atskaitingumui turi būti griežtai taikomi visuotinai pripažinti standartai ir geriausia praktika.

Todėl valstybiniams auditoriams šiandien keliami ypač aukšti profesinės kvalifikacijos bei etikos reikalavimai. Jie privalo ne tik patikrinti finansines ataskaitas, įvertinti, ar efektyviai ir taupiai valdomas valstybės turtas, bet ir būti jo valdytojų konsultantais ir patarėjais.

Valstybės kontrolės tikslas − nustatyti sritis, kuriose  darbas turės reikšmingą įtaką. Nuo 2002 m. kovo mėn. atlikti valstybiniai auditai rodo valstybės kontrolės  teikiamų paslaugų vertę. Siūlo rekomendacijas, kaip tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo subjektuose ir diegti pažangias finansų valdymo ir kontrolės sistemas viešajame sektoriuje. Atlikus apklausą, net 73 proc. valstybės kontrolės  klientų (audituojamų subjektų) atsakė, kad 2003 m. ir šiais metais atliktas (atliekamas) valstybinis auditas suteikė (suteikia) organizacijos veiklai „daugiau“ ir „žymiai daugiau“ naudos, palyginti su ankstesniais metais.

valstybes_kontroleValstybės lėšomis išlaikomų įstaigų veiklos vertinimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes biurokratinė sistema pati savaime neužtikrina efektyvaus darbo organizavimo, yra linkusi nuolat didėti, pradedamos dubliuoti funkcijos, o tai didina tikimybę, kad kai kurios jų išvis nebus atliktos. Valstybės kontrolės valstybiniai auditai suteikia stimulą spręsti šias problemas. Pavyzdžiui, atliekant skolų valstybei išieškojimo auditą nustatyta, kad valstybės institucijos, atsakingos už skolų valstybei išieškojimą. Praktiškai neturi duomenų apie kitų valstybės institucijų išmokamas lėšas valstybės skolininkams. Dėl to neretai valstybės skolininkai neįvykdo savo prievolių valstybei, nors tuo pačiu metu gauna lėšas iš valstybės institucijų. Tokia sistema neatitinka valstybės finansinių interesų. Atrankos būdu atlikti tikrinimai rodo, kad valstybė patiria milijoninius nuostolius. valstybės kontrolė  tiki, kad Finansų ministerijos atstovų pozityvus požiūris ir noras spręsti problemas užtikrins reikiamos sistemos sukūrimą, valstybės finansinių interesų apsaugą bei Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą.

Paskutinis dešimtmetis šalyje išsiskiria reformų gausa. Ar jos užtikrina mokesčių mokėtojų ir valstybės interesus − dažnas valstybinio audito rūpestis. Valstybės kontrolės  siūlymai padeda laiku pakoreguoti reformų kryptį ir apsaugoti nuo galimų nuostolių. Pavyzdžiui, valstybinio audito metu atkreipė dėmesį į tai, kad institucinės teismų antstolių reformos eiga kelia grėsmę valstybės pajamų surinkimui bei riziką dėl didėsiančių valstybės įstaigų išlaidų ir pateikėme rekomendacijas tobulinti reformą. Teisingumo ministerija greitai į jas atsižvelgė ir pakeitė Sprendimų vykdymo instrukciją. Taip buvo sudarytos sąlygos sutaupyti dešimtis milijonų litų valstybės lėšų.

Valstybės kontrolė siekia, kad priimami įstatymai užtikrintų nuolatinę pažangą. Atlieka įstatymais inicijuojamų sistemų valstybinį auditą. Pavyzdžiui, 2003 m. atliko vidaus kontrolės sistemos būklės vertinimą. Valstybės kontrolė  siekia pagilinti vadovų suvokimą apie kontrolės aplinką ir padėti jiems suprasti rizikos vertinimo ir valdymo (prevencinių ir koreguojančių priemonių) reikšmę siekiant organizacijos tikslų ir užtikrinant išmintingą valstybės lėšų ir turto naudojimą. Šiuo auditu siekiama suteikti Seimui ir valstybiniam sektoriui daugiau žinių ir strateginės perspektyvos.

Valstybės kontrolės darbe akcentuojama, kad jų prioritetas – valstybinio audito kokybė, kurios galima pasiekti auditorių kompetencija. Valstybės kontrolės auditorių mokytoju tapo Jungtinės Karalystės nacionalinė audito įstaiga. Šiais metais pradėjome įgyvendinti jau antrąjį pusantrų metų trukmės PHARE „Dvynių“ projektą.

Toliau tobulinama valstybinio audito metodika. Siekiama sujungti teorines ir praktines Valstybės kontrolės, užsienio šalių ir privataus sektoriaus auditorių žinias.

Iš esmės pakeitė santykiai su audituojamais subjektais. Valstybės kontrolė siekia sukurti ilgalaikius, abipusiu suinteresuotumu ir pasitikėjimu pagrįstus santykius. Tai sudarytų galimybę išmintingiau valdyti valstybės turtą.

Artimiausiu laiku valstybės kontrolės laukia du išties dideli ir atsakingi uždaviniai. Valstybės kontrolei patikėta pareiga ir atsakomybė audituoti Lietuvai skiriamas Europos Sąjungos lėšas. Tokį darbą savo aukščiausiosioms audito institucijoms pavedė tik nedaugelis Europos Sąjungos šalių narių parlamentų, ryžosi imtis tik keletas būsimųjų Europos Sąjungos narių nacionalinių audito įstaigų. Taigi valstybės kontrolės laukia išties sunkus darbas ir labai atsakingas. Tam, kad šis uždavinys vyktų sistemingai, valstybės  kontrolė yra sukūrusi  strateginį planą, kuris padės jei darniai dirbti. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu institucijai patvirtintus asignavimus, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-15 Strateginio planavimo komiteto posėdžio protokolą Nr.2, nustačiusį bendrąsias nuostatas dėl institucijų 2004–2006 metų strateginių veiklos planų, užbaigiant 2004–2006 metų strateginio planavimo ciklą buvo patikslintas Valstybės kontrolės 2004–2006 metų strateginis veiklos planas. Valstybės kontrolės 2004–2006 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika. Valstybės kontrolės 2004–2006 metų strateginį veiklos planą galime pavadinti audito strategija, nes auditas – pagrindinė Valstybės kontrolės teikiama paslauga ir jos egzistavimo pagrindas. Jame pateikiamos pagrindinės institucijos veiklos kryptys, teikiamos paslaugos, laukiami institucijos veiklos rezultatai. Šis strateginis planas padės Valstybės kontrolei sistemingai plėtotis, organizuoti strategijos įgyvendinimo stebėseną ir atlikti pažangos įvertinimą. Valstybės kontrolė savo paslaugoms teikti naudoja Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojų pinigus, teikia paslaugas viešojo sektoriaus subjektams ir yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui. Jie yra pagrindiniai mūsų dalininkai ir yra suinteresuoti žinoti apie Valstybės kontrolės veiklą ir jos pokyčius. Todėl mes siekiame viešumo ir skleidžiame pagrindinėms suinteresuotoms pusėms informaciją apie Valstybės kontrolės vaidmenį viešajame sektoriuje. Tikime, kad ši strategija prisidės prie vienodo Valstybės kontrolės veiklos tikslų ir prioritetų supratimo, kuris yra būtina sąlyga, kad organizacija dirbtų sistemingai ir veiksmingai.

LR Konstitucijoje numatyta, kad Seimas prižiūri, kaip vykdomas biudžetas. Viena iš efektyvios parlamentinės kontrolės priemonių yra Valstybės kontrolės auditinė veikla. Savo ruožtu, Valstybės kontrolės veiksmingumas gali būti žymiai padidintas, jei Seimas ir jo komitetai išklausytų ir aptartų Valstybės kontrolės svarbiausius auditų rezultatus ir susitelkę kartu imtųsi ar paskatintų kitus imtis reikiamų veiksmų, siekiant pašalinti auditų metu nustatytus veiklos trūkumus.

Siekdama šio strateginio tikslo, Valstybės kontrolė aktyviai bendradarbiauja su Seimu. Šiuo metu įsteigtam Audito pakomitečiui teikiama informacija apie atliktų auditų rezultatus, teikiamos išvados dėl konsoliduotų (suvestinių) valstybės ataskaitų.

Valstybės kontrolė siekia palengvinti Seimo darbą tvirtinant valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą bei kitas konsoliduotas (suvestines) valstybės ataskaitas bei rengiant valstybės biudžeto projektą.Pažanga siekiant šio strateginio tikslo bus įvertinta 2006 metais atlikus tyrimą. Štai čia ir susikerta abiejų institucijų keliai, kurie tarpusavyje turi būti darnus ir ne duobėti.

Leave a Reply

Close Menu