Apie viską po truputį

Kaštų apskaita

Kaštų apskaita uždaviniai

1. Uždavinys
Biudžetai ir biudžetų struktūra.
Naudodami pateiktus skaičius sudaryti tokius.
Pardavimų biudžetas (Lt.)
I pusmetis    II pusmetis    Už metus
Prognozuojami limonado pardavimai (vnt)     540    540    1080
Prognozuojami dietinio limonado pardavimai (vnt)    252    252    504
Limonado pardavimo kaina (prt)    9000    9000
Dietinio limonado pardavimo kaina (prt)    8500    8500
Pardavimai iš viso (tūkst. Lt.)    7002    7002    14004

Pardavimai iš viso (lygiomis dalimis per I ir II pusmetį):
Limonadas   1080 partijų, pardavimo kaina 9000 Lt/partija
Dietinis limonadas    504 partijų, pardavimo kaina 8500 lt/partija
Pardavimai iš viso už I pusmetį: 540*9000 + 252*8500 = 7002 tūkst. Lt.

kastai

1.1.    Gamybos biudžetas (partijomis)
UAB “gaivieji gėrimai” gamybos biudžetas už metus
I pusmetis    II pusmetis    Už metus
Prognozuojami limonado pardavimai (partijomis)    540    540    1080
Prognozuojami dietinio limonado pardavimai (partijomis)    252    252    504
Reikalaujamas gatavos limonado produkcijos likutis laikotarpio pabaigoje    27    20    20
Reikalaujamas gatavos dietinio limonado produkcijos likutis laikotarpio pabaigoje    12.6    10    10
Limonado poreikis iš viso    567    560    1127
Dietinio limonado poreikis iš viso:    264.60    262    526.60
Laikotarpio pradžios gatavos limonado produkcijos likutis    100    27    100
Laikotarpio pradžios gatavos dietinio limonado produkcijos likutis    50    12.6    50
Gamybos poreikis (limonado, partijomis)    467    533    1000
Gamybos poreikis (dietinio limonado, partijomis)    214.60    249.40    464

1. Galime padaryti prielaidą, kad gatavos produkcijos likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 5 % kito pusmečio pardavimų : limonado gatavos produkcijos likutis I pusmečio pabaigoje yra 540*5 %,
II pusmečio gatavos produkcijos likutis laikotarpio pabaigoje yra pateigtos sąlygoje.
2. Laikotarpio pradžios limonado ir dietinio limonado gatavos produkcijos likučiai yra pateigti sąlygoje.
Gamybos poreikis = poreikis iš viso   ­    Laikotarpio pradžios gatavos produkcijos likutis.
Limonado gamybos poreikis (partijomis)  567-100
1.3 Tiesioginių medžiagų sunaudojimo biudžetas (vnt ir Lt.)
I pusmetis    II pusmetis    Už metus
Limonado gamybos poreikis (partijomis)    467    533    1000
Dietinio limonado gamybos poreikis (partijomis)    214.60    249.40    464
Tiesioginių žaliavų porekis gamybai iš viso (partijomis)    681.60    782.40    1464
Žaliavų likutis laikotarpio pabaigoje partijomis
Sirupas limonadui    15 partijų
15*1100
16500 Lt    30 partijų
33000 Lt    30 partijų
33000 Lt
Žaliavų likutis laikotarpio pabaigoje partijomis
Sirupas dietiniam limonadui    10 partijų
10*1000
10000 Lt    20 partijų
20000 Lt    20 partijų
20000 Lt
Žaliavų likutis laikotarpio pabaigoje partijomis
Tara    50 partijų
50*950
47500 Lt    100 partijų
95000 Lt    100 partijų
95000 Lt
Žaliavų likutis laikotarpio pabaigoje partijomis
Įpakavimas    100 partijų
100*900
90000 Lt    200 partijų
180000 Lt    200 partijų
180000 Lt
Iš viso žaliavų reikės partijomis (poreikis gamybai + žaliavų likutis laikotarpio pabaigoje)
Sirupas limonadui partijomis    696.60    812.40    1494
Sirupas dietiniam limonadui    691.60    802.40    1484
Tara partijomis    731.60    882.40    1564
Įpakavimas partijomis    781.60    982.40    1664
Žaliavų likutis laikotarpio pradžioje partijomis
Sirupas limonadui    80 partijų
80*1100 –88000 Lt    15 partijų
16500 Lt    80 partijų
88000 Lt
Žaliavų likutis laikotarpio pradžioje partijomis
Sirupas dietiniam limonadui    70 partijų
70*1000 – 70000Lt    10 partijų
10000 Lt    70 partijų
70000 Lt
Žaliavų likutis laikotarpio pradžioje partijomis
Tara    200 partijų
200*950-190000Lt    50 partijų
47500 Lt    200 partijų
190000 Lt
Žaliavų likutis laikotarpio pradžioje partijomis
Įpakavimas    400 partijų
400*900-360000Lt    100 partijų
90000 Lt    400 partijų
360000 Lt
Trūkstamas žaliavų kiekis partijomis ir Litais
(žaliavų poreikis – žaliavų likutis laikotarpio pradžioje)
Sirupas limonadui     616.60
616.6*1100-678260Lt    797.40
797.4*1100-877140Lt    1414
1414*1100-1555400 Lt
Siripas dietiniam limonadui    621.60
621.6*1000-621600Lt    792.40
792.4*1000-792400Lt    1414
1414*1000-1414000Lt
Tara     531.60
531.6*950 – 505020 Lt    832.40
832.4*950-790780 Lt    1364
1364*950-1295800
Įpakavimas    381.60
381.60*900-343440 Lt    882.40
882.4*900-794160 Lt    1264
1264*900-1137600 Lt

Taigi tiesioginių žaliavų kiekis  sutampa su partijos kiekiais, t.y. 1 partijai yra sunaudojamos 1 partija tiesioginių medžiagų.
Žaliavų likučiai laikotarpio pabaigoje (I pusmečiui) sudaro 50 % žaliavų likučio laikotarpio pabaigoje (II pusmetis).

1.4    Tiesioginių žaliavų pirkimo biudžetas (litais)
1 pusmetis (apmokėjimas)    2 pusmetis (apmokėjimas)    Metai
1 pusmečio pirkimai (2148320*50procentų)    1074160 Lt    1074160    2148320
2 pusmečio pirkimai (3254480 Lt * 50 procentų)        1627240    1627240
Apmokėjimas už žaliavas iš viso:    1074160    2701400    3775560

Pusmečio pirkimai skaičiuojami imant duomenis iš lentelės.
Mokėjimai už žaliavas skaičiuojami taip: 50 % apmokama įsigijimo pusmečio metų, kiti 50 % sekanciame pusmetyje.

1. 5 Tiesioginio darbo biudžetas
1 pusmetis    2 pusmetis    Metai
Produkcijos kiekis iš viso (vnt)    681.60    782.40    1464
Tiesioginio darbo laikas valandos vienai partijai    20    20    20
Tiesioginio darbo laikas , iš viso:    13632    15648    29280
Tiesioginio darbo valandinis įkainis    25    25    25
Tiesioginio darbo kaštai iš viso, litais:    340800    391200    707000

Kiekvienai partijai reikia tiek pat valandų, nepriklausomai nuo to koks limonadas gaminamas (dietinis limonadas ar limonadas), taigi galima skaičiuoti tiesioginį darbo biudžetą bendrai abiems limonadams.
Produkcijos kiekis apskaičiuotas 2 lentelėje.

Produkcijos kiekis iš viso I pusmečiui: 467+214.60     681.60 partijų
Tiesioginio darbo laikas iš viso: Tiesioginio darbo laikas valandos vienai partijai * Produkcijos kiekis iš viso (vnt).
Tiesioginio darbo kaštai iš viso:  Tiesioginio darbo laikas, iš viso* Tiesioginio darbo valandinis įkainis.

1.6 Pridėtinių gamybos kaštų biudžetas
1 pusmetis    2 pusmetis    Metai
Numatytas tiesioginio darbo laikas (val)    13632    15648    29280
Numatytas išpilstymo laikas iš viso (val)    681.60*2
1363.20    782.40*2
1564.80    2928
Pridėtinių kaštų rodiklis (Lt/val)    600    600    600
Kintamieji pridėtiniai kaštai iš viso (Lt)    817920    938880    1756800
Pastovus pridėtiniai kaštai (Lt)    558689    641311    1200000
Pridėtiniai kaštai iš viso:    1376609    1580191    2956800

Kintamieji pridėtiniai kaštai yra apskaičiuojami pagal tiesioginio darbo valandas ir joms priskirtą rodiklį.
Pastovių pridėtinių kaštu paskirstymui yra naudojamos biudžetinės limonado partijos išpilstymo valandos. 2928 išpilstymo valandoms reikia paskirstyti 1200000 Lt pastovių pridėtinių gamybos kaštų proporcingai pagal išpilstymo laika pagal pusmečius.
Pridėtiniai kaštai iš viso: Kintamieji pridėtiniai kaštai iš viso (Lt) + Pastovus pridėtiniai kaštai (Lt)

1.7 Laikotarpio pabaigos atsargų likutis

Tiesioginės žaliavos:

Sirupas limonadui     616.60
616.6*1100-678260Lt    797.40
797.4*1100-877140Lt    1414
1414*1100-1555400 Lt
Sirupas dietiniam limonadui    621.60
621.6*1000-621600Lt    792.40
792.4*1000-792400Lt    1414
1414*1000-1414000Lt
Tara     531.60
531.6*950 – 505020 Lt    832.40
832.4*950-790780 Lt    1364
1364*950-1295800
Įpakavimas    381.60
381.60*900-343440 Lt    882.40
882.4*900-794160 Lt    1264
1264*900-1137600 Lt
Iš viso:            5456 partijų žaliavų
5402800 Lt
3690 partijai l

Tiesioginis darbas ir pridėtiniai kaštai:

Metai    Pagaminta produkcijos    Sąnaudos produkcijos vienetui
Numatytas tiesioginio darbo laikas (Lt.)    707000    1464    483
Pridėtiniai kaštai:    2956800    1464    119

Gamybos kaštai produkcijos partijai yra: darbo sanaudos produkcijos partijai + Pridėtiniai kaštai produkcijos vienetui + Tiesioginių žaliavų sąnaudos darbo vienetui
Gamybos kaštai produkcijos partijai – 4292 Lt
Prognozuojamas laikotarpio pabaigos gatavos produkcijos likutis:
Dietinis limonadas 10 partijų
Limonada  20 partijų
Gatavos produkcijos kaštai partijai  4292 Lt
Laikotarpio pabaigos gatavos produkcijos likutis litais iš viso: 4292 *30      128760 Lt

1. 8 Parduotų prekių savikainos biudžetas.
Metai    Pagaminta produkcijos    Sąnaudos produkcijos vienetui
Numatytas tiesioginio darbo laikas (Lt.)    707000    1464    483
Pridėtiniai kaštai Lt    2956800    1464    119
Tiesioginės žaliavos Lt    5402800    1464    3690
Planuojama parduoti produkcijos, partijomis    1584
Partijos savikaina    4292
Planuojamų parduoti produkcijos partijų savikaina     1584*4292
6798528

1.9 Marketingo, administracinių ir paskirstymo kaštų biudžetas.
Per metus
Pagamintos produkcijos kaštai (Lt.)
Pridėtiniai kaštai Lt + Tiesioginės žaliavos Lt + Numatytas tiesioginio darbo laikas (Lt.)    9066600
Parduotos produkcijos kaina (Lt)
1080 * 9000 + 504*8500    14004000
Marketingo kaštai (Lt.)
12 procentų nuo parduotos produkcijos kainos (Lt.)
14004000* 12 procentų    1680480
Administraciniai kaštai (Lt.)
10 procentų nuo pagamintos produkcijos kaštų;
9066600 * 10 procentų    906660
Paskirstymo kaštai (Lt.):
10 procentų nuo pardavimų sumos
1400400*10 procentų    1400400
Marketingo, administraciniai ir paskirstymo kaštai iš viso (Lt.):    3987540

Duomenys skaičiavimams buvo paimti iš ankstesnių lentelių. Buvo nustatyta , kad dministraciniai kaštai sudarys 10 % nuo pagamintos produkcijos kaštų, marketingo  kaštai sieks 12 % nuo pardavimų, o paskirstymo kaštai – 10 % nuo pardavimų sumos.

1.10 Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita.

UAB “ Gaivieji gėrimai” prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

Prognozuojami pardavimai (Lt.)    14004000
Minus Pagamintos produkcijos kaštai     9066600
Bendrasis pelnas    4937400
Minus marketingo, administraciniai ir paskirstymo kaštai     3987540
Veiklos pelnas    949860
Grynasis pelnas (Lt.)    949860

4 uždavinys.
Kaštų – apimties – pelno analizė
Ši nalizė nagrinėja bendrų įmonės pajamų, bendrų kaštų ir veiklos pelno elgseną, pasikeitus bent vienam iš 5 pagrindinių KAP analizės elementų: produkto kainos, veiklos lygio, kintamų kaštų produkcijos, bendrų pastovių kaštų ir parduotų produktų asortimento.
Iš viso (Lt.)    Produkcijos vnt    Procentai nuo pardavimų
Pardavimai (20 tūks. Vnt)    1200000    60    100
Minus Kintami kaštai    900000    45    75
Kontribucija    300000    15    25
Minus Pastovūs kaštai    240000
Veiklos pelnas    60000

1.    Suskaičiuoti įmonės kontribucijos koeficientą bei kintamų kaštų koeficientą.
Kontribucijos koeficientas = Kontribucija (Lt/vnt) / Pardavimai (Lt/vnt)
Kontribucijos koficientas  – 15/60
Kontribucijos koficientas  –  0.25
Kintamų kaštų koeficientas = Kintami kaštai (Lt/vnt.)  / Pardavimai (Lt./vnt)
Kintamų kaštų koeficientas – 900000/1200000
Kintamų kaštų koeficientas –  0.75
2.    Nustatykite įmonės nenuostolingumo tašką litais bei vienetais.
Lūžio taškas (pardavimų vnt.) – Pastovūs kaštai/Kontribucija (produkcijos vnt)
Lūžio taškas (vnt) – 240000/15            16000 vnt
Lūžio taškas (Lt.)   –  Pastovūs kaštai / kontribucijos koficientas
Lūžio taškas – 240000/0.25   – 960000 Lt.
3.    Grafiškai atvaizduokitę nenuostolingumo taško analizę.
Iš viso (Lt.)    Iš viso esant  50 proc. Pardavimų. (t.y. parduota 10 tūks. Vnt)
Pardavimai (20 tūks. Vnt)    1200000    600000
Minus Kintami kaštai    900000    450000
Kontribucija    300000    150000
Minus Pastovūs kaštai    240000    120000
Veiklos pelnas    60000    30000

Čia idėsiu grafiką
4.Tarkime, kad kitais metais yra planuojamas 400000 Lt. Pardavimų Kiti kaštai lieka nepakitę, apskaičiuokite veiklos pelną naudodami kontribucijos koficientą.
Veiklos pelnas  –   (Pardavimai * Kontribucijos koficientas)-Pastovūs kaštai
Kur Pastovūs kaštai like nepakitę, o kontribucijos koficientas:
Kontribucijos koeficientas = Kontribucija (Lt/vnt) / Pardavimai (Lt/vnt)
Kontribucijos koficientas  – 0.4375
Veiklos pelnas  –   1600000*0.4375 – 240000
Veiklos pelnas  –  460000 Lt
5. Norima padidinti įmonės veiklos pelną iki 90000 Lt.
Iš viso (Lt.)    Produkcijos vnt    Iš viso    Produkcijos vnt
Pardavimai     1200000    60    1320000    60
Minus Kintami kaštai    900000    45    990000    45
Kontribucija    300000    15    330000    15
Minus Pastovūs kaštai    240000        240000
Veiklos pelnas    60000        90000
Pastovus kaštai lieka nepakitę, nes pelno dydis neturi įtakos pastovių kaštų dydžiui, todel galime apskaičiuoti Kontribucija  (90000+240000)
Kontribucijos koficientas yra 0.25
Žinant kontribucijos koficienta apskaičiuojame Pardavimų dydį
Pardavimų dydis   – Kontribucija/Kontribucijos koficientas    1320000 Lt.
Atitinkamai Kintamieji kaštai yra 990000 Lt.
Turi būti parduota 22000 Vnt produkcijos (1320000/60)
3.    Remiantis pradiniais duomenimis nustatyti įmonės saugumo ribą litais ir procentais.
Saugumo riba –    Pardavimai (1200000)- Lužio taško pardavimai (960000 Lt.)
Saugumo riba  – 240000 Lt
Saugumo riba (procentais) – Saugumo riba (Lt)/Pardavimai
Saugumo riba  240000Lt/1200000Lt   20 procentų
Saugumo ribos koficientas parodo kiek įmonėje greitai įvyksta lūžio momentas ir įmonė pradeda dirbti pelningai, tai yra pereina į pelno zoną.  Kuo didesnis šis procentas tuo greičiau įmonė pradeda dirbti pelningai.
4.    Sudaryti prognozuojamą pelno ataskaitą, jei bus įgyvendinami sąlygoje numatyti pokyčiai (Kintamieji kaštai padidėja 3 Lt vnt, Pastovūs kaštai sumažėja 30000 Lt, ir planuojama padidinti pardavimus 20 procentų).
Kintamieji kaštai per metus : Pardavimai padidėja 20 proc. Tai yra 1440000 Lt per metus. Planuojama parduoti 24000 vnt (Planuojami pardavimai / Vnt. Kaina). Kintamieji kaštai padidės 72000Lt, ir bus 972000 Lt per metus. Pastovus kaštai sumažėja 30000 Lt, t.y. per metus Pastovūs kaštai bus 210000 Lt.
Iš viso (Lt.)    Produkcijos vnt    Procentai nuo pardavimų
Pardavimai (24 tūks. Vnt)    1440000    60    100
Minus Kintami kaštai    972000    40.5    67.5
Kontribucija    468000    19.5    32.5
Minus Pastovūs kaštai    210000
Veiklos pelnas    258000

Kontribucijos koeficientas = Kontribucija (Lt/vnt) / Pardavimai (Lt/vnt)
Kontribucijos koficientas  – 0,325
Lūžio taškas (pardavimų vnt.) – Pastovūs kaštai/Kontribucija (produkcijos vnt)
Lūžio taškas (vnt) – 210000/19.5 – 10769 vnt
Lūžio taškas (Lt.)   –  Pastovūs kaštai / kontribucijos koficientas
Lūžio taškas – 210000/0.325   –  646154 Lt.

2    uždavinys.
Standartų nustatymas
Standartas – tai tam tikro veiksmo priimtinas dydis. Dar vadinamas normatyvu.
Standartinis kiekis – parodo koks išteklių kiekis turi būti panaudotas, gaminant vieną       produkcijos vienetą.
Standartinė kaina – parodo, kokia kaina turi būti priskiriama naudojamų išteklių vienetui.
Standartinė vieneto kaina:
Standartinis kiekis produkcijos vnt.
Žaliavos poreikis (pagal gamybos normatyvus)    1.8 ltr
Atidėjimas natūraliems netekimams (išgaravimas 5 proc.)    0.09 ltr
Atidėjimai kokybės reikalavimams   0.04 ltr

41 valiklio butelis nekokybiškas, procentinė išraiška
atidėjimai 100 proc/41    2.44 procentai
Atidėjimai kokybės reikalavimams 1.8 ltr * 2.44 proc.
Standartinis kiekis      1.93 ltr
Žaliavos poreikis (pagal gamybos normatyvus)+ Atidėjimas natūraliems netekimams+ Atidėjimai kokybės reikalavimams
Standartinė vieneto kaina:
Įsigijimo kaina (Lt/ltr.)    7.67
Konteineris 15 ltr, konteinerio kaina 115
Transportavimo išlaidos (Lt./Ltr.)    0.09
130 Lt. Už žaliavos 100 konteinerių, t.y. 1.3 Lt už 1 konteinerą ir 0.09 Lt už vieną litrą žaliavos transportavimą.
Standartiniai kaštai už ltr.    7.76 Lt.

5 uždavinys. Kainodara
1.    Nustatyti antkainį ant pilnos produkto kainos, tam, kad būtų pasiekta investicijų grąža:
Lt/vnt
Tiesioginiai kaštai vienam čiužiniui    60
Kintamieji kaštai     9
Pastovūs veiklos kaštai (732000/16000)    45.75
Produkto kaštai iš viso:    114.75

Kadangi sąlygoje nebuvo nurodyta planuojamas gaminti čiužinių kiekio dydis, tačiau jį galima apskaičiuoti pagal bendras tiesioginio darbo val.
Tiesioginės darbo valandos per metus/  Darbo sąnaudos vienam čiužiniui    – 16000 vnt.
Reikalaujama investicijų grąža yra 24 procentai investicijų. Investicijos sudaro 1350000 Lt.
Antkainio proc. Pagal pilnąją kaštų apskaitą = (Investicija * Investicijų grąža + Veiklos kaštai) / Produkcijos vnt * Gamybos kaštai iš viso
Veiklos kaštai – Komisiniai (16000*9) + Pastovus veiklos kaštai
Veiklos kaštai – 876000 Lt
Antkainio proc. Pagal pilnąją kaštų apskaitą = 125 proc.
Siūloma kaina  – Gamybos išlaidos * (1+ Antkainio koficientas)
Siūloma kaina   135 Lt

2.    Pelno (nuostolio) ataskaita už metus.
Iš viso (Lt.)
Pardavimai (16000 vnt*135 Lt)    2160000
Minus Gamybos kaštai (60*16000)    960000
Bedrasis pelnas (nuostolis)    1200000
Minus Veiklos kaštai (Komisiniai + Veiklos kaštai)    876000
Veiklos pelnas    324000
Investicijų grąža sudaro 324000 Lt.
Jeigu nuspręsta, kad uždėjus kitą prekinį vardą įmonė gali mažinti pardavimo kainą turi būti, tada esant tokiom pačiom gamybos sąlygoms, kaštams galima apskaičiuoti antkainio dydį bei produkto kainą.
Reikalaujama investicijų grąža yra 10 % investicijų. Investicijos sudaro 1350000 Lt.
Antkainio proc. pagal pilnąją kaštų apskaitą = (Investicija * Investicijų grąža + Veiklos kaštai) / Produkcijos vnt * Gamybos kaštai iš viso.
Antkainio proc. Pagal pilnąją kaštų apskaitą = 105,31
Siūloma kaina:  Gamybos išlaidos * (1+ Antkainio koficientas)
Siūloma kaina:  123.19 Lt.

3 Uždavinis.
Variacijos analizė
3.1 Nustatyti spalio mėn. Tiesioginių žaliavų kiekio it kainos variacijas Suskaičiuoti formulės pagalba ir pavaizduoti grafiškai.

Biudžetas    Rezultatas    Skirtumas (bendra variacija)
Tiesioginių žaliavų kiekis    18000    20000    2000
Tiesioginių žaliavų kaina     9000    9600    600
Savikaina:    0,5    0,48    0,02

Tiesioginių žaliavų kiekis pagal rezultatą yra: 3000*6 mikroschemos – 18000
Tiesioginių žaliavų kiekis pagal biudžetą: 25000 nupirktų mikroschemų – 5000 likutis mėnesio gale = 20000
Tiesioginių žaliavų kaina pagal rezultatą: 20000*0,48
Tiesioginių žaliavų kaina pagal biudžetą:  18000*0,50
Tiesioginių žaliavų variacijos skaičiavimai:
Kainos variacija= AQ * (AP – SP ), kur AQ faktinis kiekis, AP faktinė kaina ir SP standartinė kaina
Kainos variacija: 20000 * (0,48-0,5)
Kainos variacija  400
Kiekio variacija  = SP * (AQ – SQ)
Kur SQ standartinis kiekis
Kiekio variacija:  0,5 * (20000-18000)
Kiekio variacija: 1000
Tiesioginių žaliavų variacijos analizė

(1)                    (2)                    (3)
(AQ * AP)                       (AQ * SP)                   (SQ * SP )
20000 * 0,48                   20000*0,5                   18000*0,5
= 9600                    =10000                =9000

Kur PV palanki variacija, NV nepalanki variacija

3.2. Nustatykite spalio mėnesio valandinio darbo užmokesčio ir produktyvumo variacijas (suskaičiuokite formules pagalba ir pavaizduokite grafiškai)

Biudžetas    Rezultatas    Skirtumas (bendra variacija)
Valandinis darbo užmokestis    8    9    1
Produktyvumas valandomis    3900    3990    10

Valandinis darbo užmokestis pagal rezultatą: Bendras atlygis / Dirbtos valandos = 36000/4000
Produktyvumas valandomis: Dirbtos valandos / Faktiškai pagaminta produkcija = 4000/3000*3000
Tiesioginio darbo variacijos skaičiavimai :
Valandinio d.u. variacija = AH * (AR – SR), kur AH faktinės darbo valandos, AR faktinis valandinis d.u. ir SR standartinis valandinis d.u.
Valandinio d.u. variacija = 4000 * (1,33 – 1,3)
Valandinio d.u. variacija = 120
Produktyvumo variacija =  SR * (AH – SH), kur SH standartinės darbo valandos
Produktyvumo variacija = 1.3 * (4000-3900)
Produktyvumo variacija = 130

Tiesioginio darbo variacijos analizė

(1)                    (2)                    (3)
(AH * AR)                       (AH * SR)                   (SH * SR )
4000 * 1,33                       4000*1,3                       3900*1,3
= 5320                    =5200                    =5070

Kur PV palanki variacija, NV nepalanki variacija

4.3.    Pakomentuoti galimas tokių variacijų priežastis bei aptart tolimesnius vadovybės veiksmus.
Pagrindinė tokios variacijos priežastis yra didesnis faktinis tiesioginių žaliavų sunaudojimas negu numatyta standartuose bei mažesnis darbo produktyvumas. Abiejose variacijos analizėse rodomi neigiami rodykliai, tai reiškia, jog faktiniai gamybos kaštai ir darbo produktyvumas per dideli.

Leave a Reply

Close Menu