Apie viską po truputį

Lietuvos ateities vizija II

Kai globalizacija – žema, o plėtra – netolydi

Neidentifikuota tautybė
Kodėl ekonominis nestabilumas bei nacionalistinės idėjos smarkiai veiks mano tautiškumą? Ar išsitrynusios ribos tarp tautų skatins tą įtampą ir nuolatinės išorinės grėsmės jausmą? Kasdieniame gyvenime atsiradęs nepasitikėjimas bei nusivylimas kitais skatins naujų populistinių jėgų įsigalėjimą. Sprendimai bus priimami lėčiau, pasidarys sudėtingiau kaupti ir tvarkyti informaciją. Išryškės „naujojo lietuvio“ (ne ekonomine prasme) modelio poreikis, pradės formuotis naujos destruktyvios tradicijos ir įpročiai.

Regionų didėjimas
Regionų susiliejimas ir netolygus jų vystymasis kels tarptautinių konfliktų grėsmę. Bendrai priimami sprendimai bus nevykdomi, prasidės dezintegracijos procesas. Kaimo ir miesto susipriešinimas lems naujų regionų (agrariniu principu) formavimąsi. Įvairių šalių regionų susiliejimas išsiskaidys į urbanistinius ir agrarinius.

Europos pilietis
Sąvoka “Europos pilietis” taps paniekos objektu. Žmonių gyvenime integracijos procesai bus suvokiami kaip istorinė klaida. Tai lems naujų idėjų iškėlimą, nacionalinės valstybės stiprėjimo reikalingumą. Laisvas žmonių judėjimas taps neįmanomas, nes kiekviena valstybė sieks apsiginti nuo nestabilių ekonomikų bei agresyvių (radikaliai nusiteikusių) individų migravimo. Atsiras nauji ribojimai bei suvaržymai laisvai judėti. Paraleliai ES pilietybei bus grąžintos nacionalinės identifikacijos formos. Šios pesimistinės nuotaikos, vyraujančios žemyne, persimes ir į kasdieninį gyvenimą. Skirtumas tarp „mes“ (lietuviai) ir „jie“ (visi kiti) nesumažės. Lietuviams bus svetimos Balkanų, Prancūzijos, Vokietijos problemos.

Lietuviškos organizacijos
Nusivylimas bei nepasitikėjimas bendromis europinėmis vertybėmis privers ieškoti „trečiojo kelio“. Kuriantis lietuviškoms organizacijoms bus pereita prie diskriminacinio įsisteigimo principo. Nepasitikėjimas transnacionalinėmis organizacijomis vers riboti jų įsisteigimą. Valstybės funkcija sustiprės ir bus įvedami įvairūs ribojimai. Lietuviško verslumo lygis bus labai žemas dėl per didelės valstybės pagalbos. Bus stengiamasi gyventi iš valstybės teikiamų privilegijų. Sumažės užsienio investicijos bei naujųjų technologijų atėjimas. Lietuviškų organizacijų kūrimas stabdys pažangą bei įgalins atsirasti nepagrįstiems ekonominiams modeliams. Todėl sutrikimas ir nežinomybė bus visuomenės vyraujanti nuotaika.

Žmogiškojo kapitalo apibrėžtumas
Valstybės investicijos į bendrąjį žmogiškąjį kapitalą sulėtėja, nes ištekliai nukreipiami į socialinių problemų sprendimą. Stengiamasi, kad visos investicijos jokiu būdu neperžengtų nacionalinės valstybės ribų. Investicijų įvertinimo kriterijai yra neapibrėžti, todėl sunku identifikuoti prioritetus bei nustatyti efektyvesnį išteklių naudojimą. Žmogaus kasdieniame gyvenime neliks reikalo gilintis į naujas technologijas bei kaupti ir tvarkyti informaciją, kadangi tai nebeteiks pridedamosios vertės. Sprendimų priėmimas bus siejamas labiausiai su valstybės įsikišimu. Lietuvis kratysis atsakomybės bei rizikos. Tai skatins pasyvumą bei pasidavimą likimui.

Mokymo sistemos pakeitimas
Bus grįžta prie tautinės mokyklos modelio, kaip vieno iš galimų variantų pakeisti esamą padėtį. Mokyklose įsivyraus retrospektyvinis dėstymas, t.y. bus teikiama daugiau dėmesio praeities laimėjimams nei ateities sprendimams. Mokslo profiliavimas bus suprantamas kaip atgyvenęs dalykas, sustiprės mažai reikšmingų disciplinų mokymasis, toliau didės mokymo krūvis, jis didins jaunosios kartos įtampą, kuri peraugs į nuolatinį stresą bei depresiją. Informacijos kiekis bus didelis, tačiau nebus akcentuojamas jos tvarkymas. Daug dėmesio bus skiriama tautiniam ugdymui, tačiau jis bus nemodernus ir lems priešiškas besimokančiųjų nuotaikas.

Stereotipų silpnumas
Dėl to, kad bus susilpnėjęs stereotipų poveikis kasdieniam gyvenimui, tai lems savęs identifikacijos problemas. Tačiau tai bus vienas iš elementų, kuris neleis visiškai įsigalėti radikalioms nacionalinėms nuotaikoms. Sunku vieną ar kitą reiškinį priskirti tam tikrai kategorijai. Todėl nacionalizmas bus modifikuotas – labiausiai nulemtas ne tautinių principų, o geografinių, t.y. pagal gyvenamąją vietą. Stereotipų silpnumas taip pat turės įtakos šiokiam tokiam tarptautinių organizacijų gyvybingumui.

globalizacijaSocialinis susidvejinimas
Kapitalo koncentracija bei nacionalistinės idėjos skatins socialinį susidvejinimą dėl nepagrįstų lūkesčių, t.y. žemesnis socialinis sluoksnis, suprasdamas savo išskirtinumą (tautiškumą), bus nepatenkintas, kad tai neduoda konkrečios finansinės naudos. Stiprės socialinis konfliktas, sąlygotas ekonominių problemų. Tai mažins vidinį šalies saugumą, didins socialinių sluoksnių įtampą. Materialinė gerovė bus tik nedidelės visuomenės dalies privilegija, ir pastaroji turės daug investuoti, kad būtų apsaugota jų privati nuosavybė bei užtikrintas fizinis saugumas. Valstybė stipriai kišis į šios problemos sprendimą – perskirstys turimus išteklius. Taip pat bus stengiamasi įvesti progresyviuosius mokesčius, kad šis perskirstymas įgautų materialią išraišką. Dėl to valstybės priimamiems sprendimams ims priešintis turtingesnė visuomenė, todėl per rinkimus bus stumiami savi žmonės. Rinkimų kampanijos bus finansuojamos tik tuo atveju, jei partijų veikla bus glaudžiai susijusi su didžiausių įmonių veikla. Įsivyraus neteisingumas ir pesimistinės nuotaikos. Lietuviai liks jautrūs, todėl tokios nuotaikos vis stiprės.

Priminsime jog:
Globalizacija – procesas, reiškinys, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų socialinių darinių veiklos sritis, jų aplinką, pasireiškiantis tarpusavio ryšių intensyvėjimu, judėjimu bei kitomis charakteristikomis viso pasaulio mastu.

Leave a Reply

Close Menu