Apie viską po truputį

Grybavimo taisyklės Lietuvos miškuose

1. Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklės (toliau vadinama taisyklės) nustato grybavimo tvarką visuose Lietuvos Respublikos miškuose (nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos) ir grybų pardavimo bei supirkimo tvarką.

2. Grybautojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Miškų įstatymo, Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, kitų galiojančių Lietuvos Respublikoje įstatymų bei teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimų.

3. Grybauti leidžiama visuose Lietuvos Respublikos miškuose, išskyrus:

3.1. rezervatų (visą laiką) ir ornitologinių draustinių (nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.) miškus;

3.2. miškus, kuriuose žmonių lankymasis ar grybavimas laikinai uždraustas ar apribotas savivaldos institucijų sprendimais.

Privačiuose miškuose, esančiuose arčiau kaip 100 m iki miško savininko sodybos, grybus rinkti leidžiama tik miško savininkui sutikus.

4. Leidžiama rinkti visų, išskyrus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų, rūšių grybus.

5. Baravykų ir voveraičių supirkimo pradžios datą kasmet nustato Aplinkos ministerija mokslo institucijų teikimu.

6. Draudžiama rinkti, parduoti ir supirkti:

6.1. baravykus, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis negu 1,5 cm;

6.2. voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis negu 1,0 cm.

Tarp surinktų, parduodamų arba supirktų šviežių voveraičių ar baravykų mažesnio kepurėlės skersmens grybų gali būti ne daugiau kaip 10% viso grybų skaičiaus.

7. Grybaujant grybas išraunamas arba nupjaunamas prie žemės.

8. Draudžiama grybaujant ardyti miško paklotę, samanų ar kerpių dangą, niokoti nerenkamus grybus.

9. Taisyklės turi būti iškabintos visuose grybų supirkimo punktuose matomoje vietoje.

10. Aplinkos ministerijos įgalioti pareigūnai kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių, ir patikrinimų metu nustato mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų, kuriuos draudžiama rinkti pagal šių taisyklių reikalavimus, skaičių pagal Nurodymus (1 priedas) ir surašo aktą apie surinktus ar supirktus grybus. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Jį pasirašo Aplinkos ministerijos įgaliotas pareigūnas ir grybų rinkėjas, grybus parduodantis ar superkantis asmuo, kuriam įteikiamas antrasis akto egzempliorius.

11. Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įsta­tymų nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
1998 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 113

1 priedas

Nurodymai mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų, negu numatyta Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklėse, kiekiui nustatyti:

1. Surinktų, supirktų grybų patikrinimą atlieka Aplinkos ministerijos įgalioti pareigūnai miške, grybų supirkimo punktuose ar įmonėse, kurių veikla susijusi su grybų išteklių naudojimu.

2. Mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų, negu numatyta Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklėse, skaičiui nustatyti imamas kontrolinis pavyzdys.

3. Kontrolinio pavyzdžio svoris turi sudaryti 1% viso tikrinamų grybų svorio, bet būti ne mažesnis kaip 1 kg ir ne didesnis kaip 10 kg. Jei tikrinamų grybų svoris neviršija 1 kg – tikrinamas visas kiekis.

4. Grybų kontrolinis pavyzdys imamas iš 5-10 taros vietų, pasveriamas, suskaičiuojami visi grybai. Po to išrenkami mažesni, negu numatyta taisyklėse, grybai ir suskaičiuojami.

5. Kontrolinio pavyzdžio leistinas mažesnio kepurėlės skersmens šviežių grybų skaičius nustatomas pagal formulę:

Gm = G × 100 : M , kur:

Gm – mažesnio kepurėlės skersmens, negu nustatyta taisyklėse, grybų kiekis procentais;

G – mažesnio kepurėlės skersmens, negu nustatyta taisyklėse, kontrolinio pavyzdžio grybų skaičius;

M – bendras kontrolinio pavyzdžio grybų skaičius.

6. Tikrinamas grybų kiekis laikomas neteisėtai surinktu arba supirktu, jei kontrolinio pavyzdžio Gm yra didesnis negu 10%.

7. Po patikrinimo kontrolinis grybų pavyzdys grąžinamas savininkui.

ūmėdėbaravykasgrybas (vokietukas)baravykas

Leave a Reply

Close Menu