Apie viską po truputį

Lietuvos priešistorė

Pasitraukus ledynams paskui tundroje besiganančius šiaurės elnius į Lietuvos teritoriją iš pietų ir pietvakarių atėjo pirmieji gyventojai. Tai buvo apie X tūkstantmetį pr. Kr. Nedideli medžiotojų būreliai trumpalaikes stovyklas įsirengdavo sraunių upių pakrantėse. Jie paliko pirmuosius įrankius: iš titnago pagamintus strėlių antgalius, kailiams apdirbti reikalingus gremžtukus, grandukus. Pagal strėlių antgalių formą archeologai išskiria dvi jų kultūras: Svidrų ir Madleno.
VIII tūkstantmetyje pr. Kr. klimatas Lietuvoje pradėjo sparčiau šilti, kraštas apaugo miškais. Greta medžioklės žvejyba ir rankiojimas tapo vienu svarbiausių gyventojų verslų. Pradėti megzti tinklai, skobti luotai. Patobulėjo ir titnago apdirbimas. Išmokta pagaminti mažus įrankius iš smulkių titnago skeveldrėlių, taip pat ir sudėtinius įnagius, sujungtus iš dviejų skirtingų medžiagų. Taip atsirado kauliniai žeberklai su titnaginiais ašmenėliais. Žmonės gyveno šalia didesnių vandens telkinių grupėmis po kelias šeimas. Pagal išlikusius titnaginius dirbinius Lietuvoje išskiriamos dvi kultūros – Nemuno ir Kundos.

baltai zemelapis
Šiuo laikotarpiu atsirado pirmieji kapinynai. 5871 m. pr. Kr. – tai seniausio žinomo Lietuvoje žmogaus kapo Spigino rage (Telšių r.) radiokarboninė data. Mirusysis į kitą pasaulį išlydėtas papuoštas vėriniu iš žvėrių dantų, apipiltas raudonos spalvos mineralu – ochra. Savo išvaizda tai buvo masyvaus kūno sudėjimo vidutinio ūgio europidas.
Tolydžiai švelnėjantis klimatas leido žmonėms gyventi sėsliau, daugiau dėmesio skirti buičiai ir ūkiui. Paprastas palapines pakeitė sudėtingesni stulpinės konstrukcijos pastatai, kuriuose gyveno didelės šeimos. Nuo IV tūkstantmečio pr. Kr. iš molio pradėti lipdyti smailiadugniai puodai, viršutinėje dalyje puošti įvairiais ornamentais. Nuo III tūkstantmečio pr. Kr. primityviais mediniais arklais pradėta dirbti žemė, auginti gyvuliai. Tuo metu pradėjo išsiskirti amatai ir prekyba. Pajūryje pradėtas apdirbti gintaras, kurį vietos gyventojai mainydavo į kaimyninių genčių gaminamus skalūno kirvelius. Šio laikotarpio Lietuvos archeologinės kultūros vadinamos Nemuno ir Narvos vardais.
III tūkstantmetyje pr. Kr. Lietuvos teritorijoje pasirodė iš pietų atėję vadinamieji virvelininkai (dėl būdingo virvelės įspaudų ornamento ant puodų), kuriuos dauguma mokslininkų linkę sieti su indoeuropiečiais. Jie atnešė kitokią, nei buvo iki šiol Lietuvoje, kultūrą. Be savitos keramikos, šiai kultūrai būdingi šlifuoto akmens su išgręžtomis skylėmis kotui kirviai, suriestų mirusiųjų laidojimas. Virvelininkai vertėsi gyvulininkyste. Lietuvos teritoriją jie pasiekdavo bangomis, keliavo greičiausiai raiti. Jiems susiliejus su vietiniais gyventojais susiformavo Pamarių kultūra, kur virvelininkų buvo daugiau. Kartu išliko Narvos kultūra, kur vyravo vietiniai gyventojai.
Apie 1800 m. pr. Kr. iš Vidurio Europos į Lietuvą pateko pirmieji žalvariniai dirbiniai. Po kelių šimtmečių išmokta vietoje išlydyti žalvarį iš atvežtinės žaliavos. Pradėjus ūkyje naudoti metalą visuomenėje įvyko ryškus pokytis: įgudę nukalti metalinius įrankius ir ginklus meistrai tapo pirmaisiais žmonėmis, savo padėtimi išsiskyrusiais iš bendruomenės. Palengva prasidėjo turtinė diferenciacija ir neišvengiamas jos palydovas – kariniai susidūrimai. Pradėtos tvirtinti gyvenvietės: įrengtos medinės užtvaros, pastatus imta statyti ant stačiašlaičių kalvų. Taip II ir I tūkstantmečių pr. Kr. sandūroje Rytų Lietuvos kalvose atsirado pirmieji piliakalniai. Tuo metu Vakarų Lietuvoje pradėti specialiai žymėti kapai: virš jų buvo supilami žemių kauburiai – pilkapiai ir aplink apjuosiami akmenimis. Mirusieji pradėti deginti, o sudeginti palaikai – pilti į tam skirtus molinius indus – urnas.

baltai smeigtukas
I tūkstantmetyje pr. Kr. didesnėje Lietuvos dalyje įsigalėjo brūkšniuotosios keramikos kultūra, taip pavadinta pagal būdingą lipdytinę keramiką, kurios dirbinių paviršius buvo lyginamas žolės gniūžte. Šios kultūros gyventojai buvo žemdirbiai, auginę įvairius gyvulius, taip pat medžioję. Dauguma įrankių dėl žalvario brangumo buvo daroma iš akmens ir kaulo. Daugėjant gyventojų piliakalniuose pradėjo trūkti vietos, ir maždaug nuo I tūkstantmečio pr. Kr. vidurio pradėtos apgyventi ir jų papėdės. Nuo V a. pr. Kr. Lietuvoje vartoti pirmieji dirbiniai iš geležies, tačiau tik II a. ji pradėta lydyti vietoje iš balų rūdos. Patys piliakalniai tuo metu pradėti tvirtinti supilant pylimus bei iškasant griovius iš lengviau prieinamų pusių.
II a. Lietuvos teritorijoje gyvenusios gentys išsiskyrė į 4 dideles grupes, kurios tarpusavyje skyrėsi materialine kultūra bei laidosena. Lietuvos pajūryje įsivyravo akmenų vainikais apdėti plokštiniai kapai, kuriuose mirusieji laidoti nedeginti. Kapuose gausu įvairių įkapių – daugiausia darbo įrankių bei papuošalų. Šie kapinynai išnyko VII amžiuje. Vidurio Žemaitijoje ir Šiaurės Lietuvoje mirusieji laidoti pilkapiuose, apjuostuose didokų akmenų vainiku. Viename pilkapyje paprastai aptinkami keli griautiniai kapai su darbo įrankiais, ginklais, papuošalais. Pilkapiai šioje Lietuvos dalyje išsilaikė iki V a. pabaigos. Vidurio Lietuvoje dar I a. įsigalėjo paprotys nedegintus mirusiuosius su negausiomis įkapėmis – daugiausia žalvariniais papuošalais – laidoti plokštiniuose kapinynuose. Nemuno žemupyje nuo I a. mirusieji su gausiomis įkapėmis – geležiniais ietigaliais, kirviais, peiliais, žalvarinėmis segėmis, apyrankėmis, smeigtukais – laidoti nedeginti plokštiniuose kapinynuose. Genčių, palikusių šiuos kapinynus, vardai nėra žinomi.
I a., Romos imperijos didžiausios galybės laikais, rytiniame Baltijos jūros krante gyvenančios gentys pateko į romėnų pirklių akiratį. Romėnai iš čia gabenosi gintarą, mainais palikdavę žalvarinių dirbinių – daugiausia monetų ir anuo metu madingų segių. 98 m. romėnų istorikas Publijus Kornelijus Tacitas paminėjo žemdirbių aisčių gentis, renkančias gintarą. Tai pirmasis baltų genčių paminėjimas istoriniuose šaltiniuose.
II a. Lietuvos teritoriją pasiekė pirmoji tautų kraustymosi banga, IV a. pabaigoje – antrosios bangos atgarsiai. Gotų spaudžiamos baltų gentys iš pietvakarių traukėsi į Lietuvos pietus ir rytus. Jos atsinešė naujus gyvenimo bei laidojimo papročius, o čia gyvavusi brūkšniuotosios keramikos kultūra sunyko. Ateiviai kūrėsi neįtvirtintose gyvenvietėse, piliakalnių papėdėse ar toliau nuo jų, mirusiuosius su geležiniais ginklais ir žalvariniais papuošalais laidojo nedegintus akmenimis apjuostuose pilkapiuose. Maždaug tuo pačiu metu Lietuvoje atsirado paprotys kartu su žmogumi laidoti ir žirgą. Pietų Lietuvoje pasirodė iš akmenų krauti pilkapiai su griautiniais kapais. Piliakalniai šiuo laikotarpiu tapo žemių pylimais įtvirtintomis slėptuvėmis, kur apylinkių žmonės būrėsi pavojų metu. Kapuose pagausėjo ginklų – neramių laikų liudininkų. Jie rodo buvus ryškią turtinę diferenciaciją – greta žymiųjų žmonių kapų su sidabriniais ir paauksuotais dirbiniais randama visiškai neturtingų kapų su menkomis įkapėmis ar išvis be jų. Tuo metu sparčiai formavosi genčių vadų bei patriarchalinių vergų sluoksniai. Baltų gentys įsitraukė į Europoje vykstančius karus. Apie IV a. vidurį gotų karalius Hermanarikas buvo pajungęs aisčius. Apie 525 m. ostgotų valdovą Teodoriką Romoje aplankė aisčių pasiuntiniai, nešini gintaru.

baltai piliavietes schema
V a. pirmoje pusėje Lietuvą nusiaubė stepių klajokliai. Rytų ir Vidurio Lietuvoje buvo sudegintos gyvenvietės, išžudyti jų gyventojai. Apie šį žygį liudija piliakalniuose aptinkami gaisrų pėdsakai, pamesti saviti strėlių antgaliai. Nuo V a. iš rytų ir pietų vakarų kryptimi pradėjo plisti mirusiųjų deginimo paprotys. Sudegintų mirusiųjų palaikai su įvairiomis įkapėmis būdavo laidojami žemėje iškastoje duobutėje. VI a. didžiuliuose Rytų Europos plotuose sparčiai besikuriančios gausios slavų gentys pradėjo spausti baltus iš rytų bei pietų, ir baltų gyvenami plotai sumažėjo.
Pagal VI–VII a. laidojimo paminklus išskiriamos baltų gentys, kurių pavadinimai žinomi iš vėlesnių rašytinių šaltinių. Rytų Lietuvoje iš smėlio piltus pilkapius su degintiniais kapais paliko lietuvių gentis. Lietuviai gyveno kaimuose, vertėsi daugiausia gyvulininkyste, mėgo arklius, mirusiesiems į kapus dėdavo geležinių kirvių, ietigalių, šiek tiek papuošalų bei darbo įrankių. Ši gentis plėtė savo įtaką šiaurės, vakarų ir pietvakarių kryptimis. Šiauriniai jų kaimynai sėliai gyveno tarp miškų esančiuose nedideliuose kaimeliuose, mirusiuosius laidojo nedegintus, įdėdavo daug žalvarinių papuošalų: apyrankių, antkaklių, apgalvių, segių. Į vakarus nuo lietuvių, Vidurio Lietuvoje, gyveno žemdirbiai aukštaičiai. Derlingose žemės upių pakrantėse aukštaičiai ne tik surinkdavo gausų derlių, bet ir augindavo gyvulių bandas. Mirusiuosius į kitą pasaulį palydėdavo sudegintus, su gausiomis įkapėmis, vienu ar keliais žirgais. Į pietvakarius nuo lietuvių, tarp Neries ir Nemuno bei Užnemunėje, negausiai gyveno karingieji jotvingiai. Jie irgi vertėsi žemdirbyste bei gyvulininkyste, degino savo mirusiuosius.
Vakarų Lietuva nuo VII a. buvo lankoma skandinavų vikingų, kurie kartkartėmis čia gyvenusioms gentims bandydavo priskirti duokles. Daugiausia susidūrimų būta su karinga žemdirbių bei jūrininkų kuršių gentimi, gyvenusia Baltijos pajūrio ruože tarp Klaipėdos ir Ventspilio. 853 m. vikingai puolė Apuolės (Skuodo r.) pilį. Tai pirma konkreti Lietuvos vietovė, paminėta istoriniuose šaltiniuose. Kuršiai nuo X a. pamažu skverbėsi į krašto gilumą. Mirusiesiems jie dėdavo daugybę ginklų (kalavijų, ietigalių, kirvių), papuošalų (apyrankių, segių), kuriuos kartu su žmogaus kūnu degindavo ir laidodavo plokštiniuose kapinynuose. Į rytus nuo kuršių, Šiaurės Lietuvoje ir Pietų Latvijoje, buvo žiemgalių kaimai. Derlingose dirvose išaugintų žemdirbystės produktų pertekliumi žiemgaliai prekiavo su kaimynais. Jų mirusieji laidoti nedeginti, eilėmis, į kapą buvo įdedamas trumpas vienašmenis kalavijas, keli ietigaliai, nemažai žalvarinių papuošalų (apgalvių, smeigtukų), žemdirbystės įrankių. Į pietvakarius nuo kuršių, Žemaičių aukštumoje, gyvenę žemaičiai paliko griautinius kapinynus su gausiais papuošalais bei darbo įrankiais. Ši taiki kitų baltų genčių apsupta gentis turėjo paprotį į kapus dėti žirgo galvą ir kojas. Į pietus nuo kuršių, Nemuno žemupyje, gyvavo dar viena baltų gentis – skalviai. Jų paveldas – su labai gausiomis įkapėmis degintiniai kapinynai, kuriuose pasitaiko ir žirgų kapų, – rodo, kad ši gentis tuo metu klestėjo, vertėsi ne tik žemdirbyste, bet ir prekyba, taip pat plėšdavo kaimynus.
Visoms baltų gentims I tūkstantmečio pabaigoje buvo būdingi panašūs turtinės diferenciacijos procesai. Greta genčių vadų formavosi karių sluoksnis, atsirado savi pirkliai ir amatininkai. Labai suklestėjo geležies gavyba bei apdirbimas, juvelyrų amatai. Skaidėsi ir pačios genčių gyvenamosios teritorijos, augo lokaliniai centrai – būsimų žemių užuomazgos. Sparčiausia šis procesas vyko Vakarų Lietuvoje. Vakarų baltai kuršiai nuo IX a. pradėjo jungtis į žemių sąjungas – būsimų valstybių užuomazgas. Jų paskirtis buvo apsiginti nuo pakrantes puldinėjančių vikingų. Siekiant apsiginti pradėtos kurti ir tvirtinti medinės pilys. IX a. pabaigos keliautojas Vulfstanas mini, kad aisčių šalyje yra daug tarpusavyje kariaujančių kunigaikščių pilių, labai vertinamų gerų žirgų. X a. tokie reiškiniai prasidėjo ir Rytų Lietuvoje, kur siekta atsilaikyti susikūrusios Kijevo Rusios valstybės spaudimui baltų žemėms. Jotvingius X a. pradėjo spausti ir susikūrusi Lenkijos valstybė. Vakarų baltų žemėse X a. pradėjo lankytis pirmieji krikščionių misionieriai. Baltų laukė pažintis su krikščioniškąja civilizacija.

baltai selis

This Post Has 141 Comments

 1. It¡¦s actually a nice and useful piece of info. I¡¦m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 2. What i don’t understood is actually how you are not actually a lot more well-preferred than you may be now. You’re very intelligent. You know therefore considerably relating to this matter, produced me in my opinion believe it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t interested except it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. All the time deal with it up!

 3. Hello. excellent job. I did not expect this. This is a splendid story. Thanks!

 4. wonderful publish, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 5. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 6. Wow! Thank you! I permanently needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 7. I must convey my affection for your kind-heartedness giving support to folks who should have assistance with your area of interest. Your special dedication to passing the solution throughout came to be unbelievably good and have really permitted somebody much like me to achieve their aims. This insightful guidelines entails a lot to me and extremely more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

 8. Wow! Thank you! I permanently needed to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my website?

 9. Very good written information. It will be beneficial to anybody who employess it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

 10. I’ve been surfing online more than three hours as of late, yet I never discovered any fascinating article like yours. It¡¦s pretty price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net shall be much more useful than ever before.

 11. A person essentially assist to make significantly articles I’d state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual publish amazing. Great activity!

 12. Well I sincerely enjoyed reading it. This tip procured by you is very useful for accurate planning.

 13. Wonderful paintings! That is the type of information that are meant to be shared across the internet. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this publish upper! Come on over and visit my web site . Thank you =)

 14. Whats up very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am glad to find so many helpful info here in the publish, we need develop extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 15. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 16. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 17. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 18. Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 19. Of course, what a magnificent site and enlightening posts, I surely will bookmark your website.All the Best!

 20. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 21. Good write-up, I am normal visitor of one¡¦s website, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 22. bbzdykrwqa,This website truly has alll of the information and facts I wanted about this subject and didn?t know who to ask.

 23. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 24. Order Alli Online Healthyman Viagra [url=http://bakgol.com]vente viagra en ligne[/url] Cephalexin Clap Levitra Cialis Viagra Comprar Puedo Comprar Viagra Sin Receta

 25. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 26. My wife and i ended up being so relieved that Chris could deal with his survey through your ideas he had from your very own web site. It’s not at all simplistic just to possibly be making a gift of facts which men and women have been making money from. We know we have you to be grateful to for that. Those illustrations you have made, the straightforward website menu, the relationships your site aid to engender – it’s got mostly amazing, and it’s making our son in addition to our family do think that concept is brilliant, which is highly indispensable. Thanks for the whole thing!

 27. of course like your web site but you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 28. I would like to point out my appreciation for your kind-heartedness giving support to women who need help with your situation. Your real commitment to passing the solution all around had become exceedingly beneficial and has really made women like me to get to their endeavors. The helpful tips and hints can mean much a person like me and still more to my colleagues. Many thanks; from all of us.

 29. you’re actually a good webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a great task in this matter!

 30. I’ve been surfing on-line more than three hours these days, yet I never discovered any fascinating article like yours. It¡¦s lovely worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the web shall be much more helpful than ever before.

 31. In Los Angeles County, health officials said international travelers, healthcare workers and those who care for young children should consider a second vaccination. One of the confirmed university cases “did travel internationally prior to coming down with measles,” Ferrer said.

 32. Also Friday, the Biden campaign announced that it raised $6.3 million in its first 24 hours — more than any campaign has done on the first day so far this cycle. Biden topped the first-day totals of Beto O’Rourke ($6.1 million) and Bernie Sanders ($5.9 million).

 33. It’s possible there were no trade offers to Oakland’s liking, but their failure to find one may say more about Mayock’s relative inexperience in his new position and doesn’t exactly inspire a ton of confidence in an extremely important draft for him and Jon Gruden.

 34. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 35. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 36. Our editorial team is dedicated to finding and telling you more about the products and deals we love. If you love them too and decide to purchase through the links below, we may receive a commission.

 37. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 38. Tony Bennett and the Virginia men’s basketball team will not be making the customary trip to the White House to celebrate their national championship, the school announced on Friday.

 39. Hydrochlorothiazide Order Secure Ordering With Free Shipping Shop Sale On Line Dutasteride Website Macclesfield Cialis Generika Kaufen Rezeptfrei [url=http://tadalaf20mg.com]cialis tablets for sale[/url] Effet Viagra Image

 40. hyrlbhy,A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo dcicsfy,subject but generally folks don’t talk about such subjects. To the next! All the best!!

Leave a Reply

Close Menu